Temetkezési szolgáltató

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
Szakképesítés azonosító száma: 10324026
Szakképesítés megnevezése: Temetkezési szolgáltató
KEOR kód: 1032

Temetkezési szolgáltató képzés munkaterülete
A temetkezési szolgáltató a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján végzi feladatát. Önállóan gondoskodik a teljes körű temetkezési szolgáltatás megszervezéséről, lebonyolításáról, manuális elvégzéséről, az adminisztratív teendők, az okmányozás, valamint a nyilvántartások vezetéséről.

Elvégzi az ügyfélfogadással és temetésfelvétellel kapcsolatos gyakorlati teendőket. Figyelemmel kíséri a nemzetközi trendeket, szolgáltatásait bővíti. A hozzátartozók, megrendelők kívánságának megfelelően, az elhunyt végakaratát figyelembe véve megszervezi a temetést. Önállóan, kreatívan végzi munkáját, javaslatokat fogalmaz meg a hozzátartozók számára. Elvégzi a halottak temetőn belüli, belföldi és nemzetközi szállításával kapcsolatos feladatokat, az elhunytakat előkészíti a ravatalozásra, kellékekkel ellátja, megtervezi, felépíti, berendezi a ravatalt, közreműködik a hagyományos földbe temetés végrehajtásában. Igény esetén megszervezi, lebonyolítja az elhunytak hamvasztását, végrehajtja az urna kiadásával, a hamvak elhelyezésével vagy szórásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a sírnyitásban, exhumálásban, rátemetés vagy újratemetés elvégzésében és a sír hantolásában és a koszorúzásban. Különleges igények esetén temetőn kívüli szertartást szervez, protokolltemetést végez. Ellátja a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos temetkezési szolgáltatási teendőket. Együttműködik más temetkezési vállalkozókkal, temetőüzemeltetőkkel és az egyházakkal. Önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés vagy egyházzal történt megállapodás alapján temetőt üzemeltet. A jogszabályi előírásoknak megfelelően saját vállalkozást alapít, azt a kegyeleti igényeknek megfelelően működteti.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Elvégzi a koporsós és hamvasztásos temetésfelvétellel, a szükséges okmányokkal, ügyfélfogadással kapcsolatos feladatokat.
 • Az elhunytakat a kegyeleti igényeknek megfelelő módon előkészíti a ravatalozásra és a temetésre.
 • A temetéshez szükséges kellékeket bemutatja, ismerteti, a kiválasztott kellékeket előkészíti a temetéshez.
 • Megtervezi, felépíti, berendezi a ravatalt, figyelembe véve a hozzátartozó, a család, a megrendelő igényeit.
 • Képes a temetkezési kultúrák ismeretanyagát felhasználva, a hozzátartozói igények figyelembevételével azokat a ravatal felállítása során a hozzátartozók megelégedésére alkalmazni, továbbélését elősegíteni.
 • A szertartást megelőzően közreműködik a sír kiásásában, a szertartást követő sír betemetésében, hantemelésében, a koszorúk elhelyezésében.
 • Elvégzi az elhunyt külföldről haza vagy Magyarországról külföldre (nemzetközi halottszállítás) történő, valamint elhalálozási helyéről pathológiára, temetőbe, hamvasztóüzembe vagy szolgáltatói telephelyére történő szállítását. A temetési szertartás során temetőn belüli szállítást végez.
 • Elhunytat hamvaszt, a hamvakat urnába helyezi, a hamvakat kiadja.
 • Közreműködik az urna elhelyezésében. Temetési szertartás keretében gépi vagy kézi berendezéssel hamvakat szór.
 • Elhunytat exhumál, a maradványokat újra temeti.
 • Ellátja a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos temetkezési szolgáltatói feladatokat.
 • Különleges igények esetén megszervezi a temetőn kívüli szertartások lebonyolítását, a protokolltemetések lebonyolítását.
 • Temetői nyilvántartást vezet. A sírhelyeket a nyilvántartás alapján beazonosítja.
 • Temetőt üzemeltet.
 • Temetkezési szolgáltatás végzésére vállalkozást alapít.

Temetkezési szolgáltató képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Temetkezési szolgáltatónál az ágazati jogszabályban meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésére szolgáló munkakörben eltöltött 2 éves szakmai gyakorlat, mely lehet egybefüggő vagy több részletből összeálló is.

Temetkezési szolgáltató képzés időtartama
Óraszám: 200 óra

Temetkezési szolgáltató képzés munkaerő-piaci relevanciája
A szeretteink elvesztésének feldolgozása életünk egyik legnehezebb feladata. A hozzátartozóknak nem csupán a temetésszervezéssel, hanem az elhunyt hozzátartozó elvesztésének érzelmi vonatkozásaival is meg kell küzdenie. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy napjainkban az elhalálozást követő tevékenységeket, az eltemetéseket már nem a család és közösségek, hanem képzett vállalkozók szervezik és végzik el az eltemettetők, hozzátartozók elképzelései alapján. A temetkezési szolgáltatás elvégzését – közegészségügyi, kegyeleti és szakmai szempontok figyelembevételével – szabályozott szakmaként az ágazati jogszabály is kizárólagosan a temetkezési szolgáltatói képesítéssel rendelkező vállalkozókra bízza.

A vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, valamint
 • egy legalább 15, legfeljebb 20 A/4 oldal terjedelmű (Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel) záródolgozat elkészítése. A záródolgozatot az írásbeli vizsga előtt 30 nappal le kell adni a képző intézmény részére.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont