Raktáros

Ágazat megnevezése: Kereskedelem
Szakképesítés azonosító száma: 08115001
Szakképesítés megnevezése: Raktáros
KEOR kód: 0811

Raktáros képzés munkaterülete
A raktáros a telephelyeken és raktárakban ellenőrzi és koordinálja a raktárban folyó mun-kákat. Gondoskodik az új termékek felcímkézéséről, az áruk áthelyezéséről, csoportosításá-ról stb. Közreműködik a készletezési és leltározási folyamatokban, a nyilvántartási és in-formációs rendszer működtetésében, valamint az anyagok szakszerű tárolásának megszer-vezésében és az anyag- és áruszállítás irányításában. Raktározás területén segíti és szakmai vezetője irányításával ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és ki-adását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. Kezeli a kézi árumozgató eszkö-zöket, a raktári szoftvereket és kapcsolódó egységeiket (pl. vonalkódleolvasót használ).

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Üzleti levelet, szállítási értesítést és megrendeléseket ír elektronikusan a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
 • Megadott szempontok szerint szövegszerkesztő, illetve táblázatkezelő szoftverrel dokumentumot, illetve táblázatot készít és formáz.
 • Megadott szempontok szerint információt keres az interneten, kiválasztja és feldol-gozza azokat.
 • Kapcsolatot tart a beszállítókkal, termelőkkel, ellenőrzi a szállítási folyamatokat.
 • Betartja munka-, balesetvédelmi, és egészségügyi előírásokat. Besorolja az árukat a megfelelő tűzveszélyességi kategóriába és tűzvédelmi szempontból azonosítja az együttes anyagtárolás veszélyeit.
 • Előkészíti az egyes járművek közlekedéséhez használatos nyomtatványokat. pl. szállítólevél, fuvarlevél, árukísérő, egyéb okmányok.
 • Használja és elemzi a különböző készletszintekhez tartozó szakkifejezéseket, cso-portosítja a termékeket a fogyasztói kereslet alapján (kurrens, inkurrens, standard áruk).
 • Megvizsgálja a készletek nagyságát a nyilvántartás és a tényleges készletfelmérés adataiból.
 • Kezeli a raktár áruforgalmát. Feldolgozza a megrendelések ütemezését, miközben a munkatársakkal folyamatos kapcsolatot tart.
 • Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukat mennyiségileg és minőségileg.
 • Komissiózásnál kiszedési jegyzéket állít össze a megrendelések alapján és megter-vezi a különböző termékcsoportok csomagolásának követelményeit (pl.: darabáru, egységrakomány, veszélyes áru).
 • Előkészíti és kitölti az áruforgalom adott szakaszához kapcsolódó bizonylatokat. (bevételezési bizonylat, kiadási bizonylat, raktári nyilvántartó karton stb.)
 • Ellenőrzi a raktár áruforgalmát, a megrendelések ütemezését, miközben a beszer-zéssel folyamatos kapcsolatot tart.
 • Kitölti a leltározáshoz szükséges alapvető dokumentációt pl.: leltárfelvételi ívet, lel-táreredményt számol, kiállítja a selejtezési jegyzőkönyvet.

Raktáros képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Raktáros képzés időtartama
Óraszám: 200-400 óra

A vizsgára bocsátás feltételei
A részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont