Ingatlanközvetítő

Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
Szakképesítés azonosító száma: 04164005
Szakképesítés megnevezése: Ingatlanközvetítő
KEOR kód: 0416

Ingatlanközvetítő képzés munkaterülete
Lakáscélú ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és építési telek adásvételében, cseréjében és bérletének közvetítésében működik közre eladó és vevő, illetve bérbeadó és bérlő között. Tevékenységei közé tartozik az igények felmérése, a rábízott ingatlanügylet teljes bonyolítása, tanácsadás és problémakezelés, illetve minden az ügymenethez tartozó kommunikációs és dokumentációs tevékenység. Feladata az ügyletben résztvevő felek segí-tése, teljeskörű, objektív tájékoztatása, az üzlet megkötésében közreműködés, szem előtt tartva az ügyfelek érdekeit, a jogszabályi kereteket, és az etikus munkavégzést, különös fi-gyelemmel arra, hogy munkája során jelentős értékű ingatlannal kapcsolatos feladatot lát el. Szakszerűen használja az informatika modern eszközeit a kommunikáció, dokumentá-ció és az ingatlanok bemutatása során. Az általa közvetített ingatlan piaci forgalmi értékét meghatározza. Csapatmunkát végez, együttműködik a közvetlen munkatársaival, ameny-nyiben az ügyfelek érdeke ezt indokolja más ingatlanközvetítőkkel, egyéb szakterületek (ügyvéd, közjegyző, bankok) képviselőivel, hatóságokkal. Jogszabályban foglaltak szerint adatot kezel, pénzmosást megelőző tevékenységet végez, követi a tevékenységét érintő jog-szabályok változásait. Az üzletszerű ingatlanközvetítés szolgáltatási tevékenységnek minő-sül, melyet megkezdése előtt be kell jelenti és nyilvántartásba kell venni az ingatlan-vállalkozás felügyeleti hatóságnak.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Kiértékeli az ingatlan földhivatali nyilvántartási dokumentációját, el tudja magya-rázni, és azzal kapcsolatban tanácsot ad.
 • Az ingatlanokra vonatkozó polgárjogi- és eljárásjogi ismeretek birtokában van, és ezeket alkalmazza.
 • A többlakásos lakóépületek működési formáinak sajátosságaival kapcsolatban tájé-koztatást ad.
 • Kapcsolódó jogszabályokat (Infotv.,Pénzmosás megelőzéséről szóló tv.) alkalmazza, a szükséges dokumentálást elvégzi.
 • Cégjogi és egyéb vállalkozói ismeretek birtokában üzleti tevékenységet végez.
 • Meghatározza az épület építési módját, tartószerkezeteit, tetőszerkezetét.
 • Az ügyfelek kérésére kiszámítja az ingatlanügylethez kapcsolódó adó-, illetékfizetési kötelezettséget.
 • Felméri az ingatlan műszaki állapotát, a vonatkozó építésügyi szabályozást elemzi, megállapítja az ettől való esetleges eltérést, és ezzel kapcsolatban tanácsot ad.
 • Kiszámolja az értékesíteni kívánt ingatlan piaci forgalmi értékét.
 • Digitális eszközöket hatékonyan alkalmazza az ingatlanközvetítői tevékenysége so-rán.
 • Alkalmazza, kitölti, és magyarázza a megbízás jellegével kapcsolatos szerződéstípu-sokat.
 • Hatékonyan alkalmazza a hirdetési eszközöket, és a hirdetések terén is képviseli az ügyfelek érdekeit.
 • Szervezi és lebonyolítja az üzletkötést, hatékonyan menedzseli az értékesítés teljes folyamatát.
 • Megfelelő minőségben és az erkölcs és az etika szabályai szerint végzi a munkáját.
 • Külföldi ügyfelet tájékoztat ingatlanszerzési lehetőségeiről.
 • Felhívja az ügyfél figyelmét az esetlegesen igénybe vehető lakáscélú állami támoga-tásokra.

Ingatlanközvetítő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény:
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Ingatlanközvetítőképzés időtartama
Óraszám: 240 óra

Ingatlanközvetítő képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az ingatlanközvetítő a megbízói általában legnagyobb értékű vagyontárgyának értékesíté-se során nyújt olyan szakmai segítséget, melynek által ügyfeleinek céljai gyorsabban és ha-tékonyabban teljesüljenek úgy, hogy a folyamat jogilag teljesen rendezett formában, az érintettek részletes és teljeskörű tájékoztatása mellett történjen. A munkakör gyakorlása során változatos és kreatív munkavégzésre van lehetőség szabad időbeosztás mellett, de cserébe elvárás a komplex tudás megszerzése: a munkavégzéssel összefüggő műszaki és gazdasági ismeretek elsajátítása, jogszabályi háttér ismerete, mindezek alkalmazása, az értékesítési folyamatok hatékony, önálló, felelősségteljes és minőségorientált menedzselése.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont