Falusi vendéglátó

Ágazat megnevezése: Turizmus – vendéglátás
Szakképesítés azonosító száma: 10133006
Szakképesítés megnevezése: Falusi vendéglátó
KEOR kód: 1013

Falusi vendéglátó képzés munkaterülete
A falusi vendéglátó feladatai szerteágazóak, üzleti döntéseket hoz, partnerekkel, vendé-gekkel, munkatársakkal együttműködik. Biztosítja a vendéglátóhely operatív működését. Tudatos szakemberként tervezi meg munkáját, készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ. Fogadja és kezeli a megrendeléseket, visszaigazol, tájékoztat, fizetési módokra javaslatot tesz, amelyek sokfélék lehetnek, készpénz, SZÉP kártyák, átutalás, onli-ne fizetés is. A falusi vendéglátó a saját gazdaságában élelmiszer előállító kistermelői tevé-kenységet végezhet. A falusi vendéglátóhelyen saját illetve a helyi termékekből is álló ven-déglátást folytathat. A vendégek részére programokat ajánl, igény szerint szervez, marke-ting tevékenységet végez, valamint a vendéglátóhellyel kapcsolatos gazdálkodási és pénz-ügyi feladatokat is kézben tartja. Ellátja a vendéglátóhely karbantartási feladatait, ügyel a környezetre, és a logisztikai feladatokat is megoldja, biztosítja a takarítási folyamatokat. Szakszerűen üzemelteti a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat. Be-tartja a munka és balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat. Tervezi és szervezi a munkatársak munkáját, értékeli, és motiválja dolgozóit. Kapcsolatot tart más szolgáltatók-kal, valamint az értékesítésbe bekapcsolódó utazásszervezőkkel. A vendéglátóhellyel kap-csolatos adminisztrációs tevékenységeket precízen, folyamatosan elvégzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Tanulószerződést, munkaszerződést köt. Érvényesíti a munkavállalókkal szemben támasztott szakmai elvárásokat.
 • A viselkedési szabályok betartásával kommunikál a munkatársaival és a vendégek-kel.
 • Táblázatkezelő, szövegszerkesztő programokat használ.
 • Elvégzi az alapvető matematikai műveleteket a számlázás témakörében, számlákat tölt ki a megfelelő és aktuális jogszabályok alapján.
 • A világhálón tájékozódva szakmai tartalmakat keres és talál a falusi turizmussal összefüggésben. A rendelkezésre álló információt, tartalmat rendszerezi, munka-végzése során felhasználja.
 • Kezeli a vendégek részéről felmerülő fogyasztóvédelmi problémákat, reklamációkat.
 • Munkája során figyelembe veszi a vendéglátás környezetvédelemmel, környezettu-datossággal és fenntarthatósággal kapcsolatos szabályait.
 • Felhasználja az ételkészítés során az élelmiszerek jellemző tulajdonságait.
 • Az ételkészítési munkafolyamat során használja a munkaegészségügyi, balesetvé-delmi és minőségirányítási előírásokat.
 • Összeállítja, megtervezi a vendéglátó munkaműveletek elvégzésének sorrendjét, át-látja a munkafolyamatokat.
 • Kialakítja az árubeszerzés, az anyag-mozgatás, a raktározás, valamint az előkészí-tés alapelveit és tevékenységeit.
 • Rendeltetésszerűen, biztonságosan kezeli, üzemelteti a megfelelő gépeket, berende-zéseket. A kéziszerszámok, használatát – a munkabiztonsági és higiéniai előírások betartásával – készség szinten elsajátítja.
 • Fogadja a vendégeket, ellátja a recepciós feladatokat.
 • Szakszerűen kiszolgálja a vendégeket.
 • A falusi vendéglátóhelyen egyszerűbb ételkészítési feladatokat végez, élelmiszerbiz-tonsági, követelmények betartása mellett.
 • Alapvető marketing feladatokat ellát, fejleszti a falusi vendéglátóhely arculatát és működését.
 • Előkészíti, kitölti, feldolgozza a szükséges dokumentumokat.
 • Nyilvántartást vezet a falusi vendéglátás során keletkezett forgalmi adatokról.

Falusi vendéglátó képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Falusi vendéglátó képzés időtartama
Óraszám: 800 óra

Falusi vendéglátó képzés munkaerő-piaci relevanciája
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás terüle-tén belül a falusi vendéglátó tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen jelenleg is több ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működik. A vidékfejlesztés egyik fontos pillére a turizmus, amely nem létezhet a hagyományos falusi vendéglátás be-mutatására is alkalmas szolgáltatás nélkül. A gasztronómia, a folklór, az épített és a termé-szeti örökségünk megóvása terén is sokat tehetnek az ilyen tevékenységet végzők. Egyre többen vannak olyanok, akik pályázatok megnyerésével, megfelelő végzettség megszerzé-sével egyre inkább képesek minőségi falusi vendéglátást biztosítani az érdeklődőknek. Eh-hez viszont elengedhetetlenül szükséges a vendéglátók színvonalas képzése. A szakmai képzés megszerzésének lehetőségének biztosításával a vidéki fiatalok helyben maradásá-hoz is hozzájárulunk, hiszen megélhetést, de legalábbis kiegészítő jövedelem megszerzésé-vel ott találhatják meg életük célját, ahol eddig is éltek.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont