Vállalkozási feltételek

„B” kategóriás járművezetői tanfolyamokhoz

 

A Horlux Oktatási és Szolgáltató Kft, „B” kategóriákban járművezetői tanfolyamot indít az alábbiak szerint.

Cég név: Horlux Oktatási és Szolgáltató Kft.
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság. 100% magyar tulajdon.
Cégbírósági bejegyzési száma: 15-09-064835 Adószám: 11499600-2-15
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000430/2014
Engedélyszám: E/2020/000154
Nyilvántartási szám: B/2020/000393
Engedély szám: KVH/15033-1/2017-NFM
Iskolavezető: Horilla János 

Iskolavezető engedély száma: 11664
Cím: 4700 Mátészalka, Kórház utca 54. B. ép.
Tel.: 44/500138
Mail: horlux@horlux.t-online.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő-Csütörtök 09:00h-16:00h
Péntek: 09:00h-12:00h
Iskolavezető fogadóóra: Csütörtök: 13:00h-14:00h

Engedélyező hatóság:
Technológiai és Ipari Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
H-1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel.: +36 1 814-1818
A képzés felügyeletét ellátó szerv:
KAV Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
H-4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. Te.: +36 42 596 166 Fax.:+ 36 42 596 167
e-mail: szabolcs@kavk.hu

A B kategóriába tartozik:

 1. A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű
 2. Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg
 3. Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

A tanfolyamra való felvétel módja: ‘B’

A 24/2005(IV.21)GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni.
A járművezetői tanfolyamra az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában lehet jelentkezni. Ott vehetők át a szükséges nyomtatványok, és ott érhető el a képzés és a vizsgára bocsátás rendjéről szóló részletes tájékoztatás. A jelentkezés alkalmával a jelentkező nyilatkozik arról, hogy megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
Képzési szerződést köt az Autósiskola a jelentkezővel, amiben többek közt a képzéssel kapcsolatos pontos teljesítendő óraszámok képzési díjak, vizsgadíjak szerepelnek. A benne foglaltak megismerése és elfogadása után a jelentkező és az autósiskola iskolavezetője aláírja.-18 év alatti jelentkező esetén a szülő is.

Előírt alkalmassági vizsgálat:

 • érvényes 1-es csoportú előzetes egészségügyi vizsgálattal kell rendelkezni
 • Az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos stb.) kell jelentkezni.
 • nem kell alkalmassági vizsgálat, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • Életkor:
  Az elméleti tanfolyam 16 évesen és 6 hónaposan elkezdhető, kresz vizsga 16 évesen és 9 hónaposan letehető, 17 évesen lehet vizsgázni forgalomból.
  „ B’ kategória -17-év
 • Iskolai végzettség : Gépjármű kategóriában a jelentkezési lapon nyilatkozni kell az alapfokú iskolai végzettség meglétéről. Aztán legkésőbb az első vizsga napján igazolni kell a Vizsgaközpont részére is.
 • Nyomtatványok kitöltése: A bemutatott személyi okmányok alapján az autósiskola a jelentkező részére jelentkezési lapot állít ki, melyet a jelentkező aláírásával hitelesít.
 • érvényes személyi okmányok ( személyi igazolvány­lakcímkártya-(ha van) vezetői engedély )

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára bocsátható aki:

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte, vagy az alól felmentették és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb mint 9 hónap telt el. Ettől az időponttól számított 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.
 • megfelel feltételeknek leadta. a jogszabályban és az erről szóló meghatározott igazolást az egészségi autósiskolának
 • írásbeli nyilatkozata alapján megfelel a jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.
 • a jogszabályban előirt életkornál legfeljebb 3 –hónappal fiatalabb
 • alapfokú iskolai végzettségének meglétét a jogszabályban előírt módon hitelesen igazolja.
 • alapfokú iskolai végzettség: A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettség, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség
 • az előírt elméleti vizsgadíjat befizette.
 • a már meglevő érvényes vezetői engedély fénymásolatát leadta

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • sikeres elméleti vizsgával rendelkezik
 • a jogszabályban előírt életkort betöltötte
 • a tanfolyam kötelezően előirt gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 • a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat teljesítette -vizsgadíjat befizette

A közlekedési alapismeretek vizsga 2-évig érvényes. Ha a vizsgázó ez idő alatt nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, minden sikeres vizsgája érvényét veszti, vezetői engedélyt csak egy új tanfolyam elvégzésével szerezhet. Aki gépjárművezetői forgalmi vizsgán két éven belül öt alkalommal sikertelenül vizsgázik azonos kategóriában, újabb vizsgát csak abban az esetben tehet, ha rendkívüli pályaalkalmassági vizsgán megfelelt. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában tett 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, továbbiakban járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

Vizsgaigazolás:

ha a jelölt valamennyi vizsgáját sikeresen teljesítette, a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő 3 –munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes Közlekedési Igazgatósági Hatóság részére.

Elsősegélynyújtási ismeretek:

 • a vezetői engedély kiváltásának feltétele, a sikeres elsősegélynyújtási ismeretek vizsga.
 • az elsősegély nyújtási ismeretek vizsga meglétét a Magyar Vöröskereszt nél tett vizsgával, és az általuk kiállított igazolással kell igazolni.
 • a vizsgára felkészülés nem tanfolyam köteles. Nem kell vizsgázni annak, aki már korábban más kategóriába vizsgát tett, vagy (Á31/1992.(XII.19. )rendelet szerinti végzettséggel rendelkezik.

Tantárgyak óraszámok

 • az elméleti óra időtartama: 45 perc+ 10 perc szünet
 • a gyakorlati óra időtartama: 50 perc + 10 perc szünet

Az órák összevonhatóak, ez esetben egy elméleti foglalkozás 90 percig, egy gyakorlati foglalkozás 100 percig tart.

Az elméleti rész kötelező óraszámai:

 • Közlekedési ismeretek: 20 ó
 • Járművezetés elmélete: 6 ó
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 2 ó
 • Gyakorlati rész:
  • Alapoktatás: 9 ó
  • Városi vezetés: 14 ó
  • Országúti vezetés : 4 ó
  • Éjszakai vezetés : 2 ó
  • Minimális menettávolság: 580 km

Járműhasználat

 • az oktatójárművet az autósiskola biztosítja, más járművön való oktatást nem vállalunk.
 • autó tipus: Suzuki Vitara
 • a tanuló a gyakorlati oktatási díj befizetésén kívül, -kivéve a szándékosan okozott kárt -a képzése során felmerülő anyagi vagy jogi felelősséggel nem tartozik

Hiányzások pótlása

 • hiányzás esetén a tanuló számára – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni, és a tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni.

Az elméleti tanfolyamról való hiányzás pótlása kétféleképpen történhet.

 • egy másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz, ez esetben a pótlás térítésmentes
 • egyénileg egyeztetett konzultációs foglalkozáson pótolja a mulasztást, ez esetben a tanfolyam díjjal, és a hiányzott órákkal arányos pótdíjat számítunk fel.
  A gyakorlati vezetés kötelezően előirt minimális óraszámát és- km-távolságát mindenkinek teljesítenie kell.
 • a már egyeztetett gyakorlati vezetést a tanuló a megbeszélt időpont előtt az oktató értesítésével lemondhatja. Ha a lemondás elmarad és a tanuló nem jelenik meg, egy gyakorlati órát köteles megfizetni.

E-learning

 • Az autósiskolában az elméleti tanfolyam elvégzésére –a tantermi képzésen kívül- e-learning keretein belül is van lehetőség.
 • a tananyaghoz az e-Titán rendszerén keresztül lehet hozzáférni
 • a tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő az első bejelentkezéstől kezdődően 75 óra/180 nap , amely 10 óra/30 nap időre meghosszabbítható
 • a rendszer használatával kapcsolatosan pontos felvilágosítást az autósiskola iskolavezetőjétől lehet kérni

Tandíjak, vizsgadíjak

 • a tandíjat és a vizsgadíjat a tanulóval kötött írásos képzési szerződés tartalmazza
 • vizsgadíjak hatóságilag vannak meghatározva.

Elméleti vizsga: 4600 ft,
Gyakorlati: 11000 ft, melyet a tanuló az autóiskolánál is befizethet és a képzőszerv a Vizsgacentrum pénztárába befizeti.

 • az elméleti oktatás és gyakorlati oktatás díjait az autósiskola határozza meg, melynek a mindenkori árait, a tanulóval megkötött képzési szerződés tartalmazza.
 • a mindenkori tandíjakat tantermi elméletnél a csoport létszáma és kihelyezett tanfolyamnál a helyszín is befolyásolja, a gyakorlati képzésnél az esetleges tanuló igények pl: (napszak, évszak, hétvége, ünnepnap, vezetés gyakorisága, autó típus, oktató személye, másik Autósiskolától szeretne átjelentkezni stb.) De van lehetőség akciós árak megállapítására, és egyedi kedvezmények igénybevételére is.

Elméleti oktatás alapdíjai:
Tantermi: 50.000 ft.
e-learning : 40.000Ft
Gyakorlati oktatás alapdíja és a pótórák díja:8500 ft/ó-tól indul

 • igényfelmérés után a pontos árakról az autósiskola irodájában az iskolavezetőtől lehet felvilágosítást kapni
 • a tanuló a képzés díjait az autósiskola irodájában, elméleti oktatásnál az utolsó foglalkozás napjáig, gyakorlati oktatásnál legkésőbb a forgalmi vizsga napjáig, készpénzben kell befizetni, különben vizsgát nem tehet.
  Amennyiben két éven belül egymás után 5 sikertelen forgalmi vizsgát tesz, köteles rendkívüli pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálaton megjelenni. Abban az esetben ha a vizsgálat pozitív eredménnyel zárul, folytatható a gyakorlati képzés.

Mentesítések

Kérelemre a Közlekedési Hatóság engedélye alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 • a magyar nyelvet nem jól értő, vagy beszélő külföldi állampolgár, ha nem áll rendelkezésre anyanyelvén vizsgaprogram, szóban, tolmács közreműködésével is vizsgázhat.
 • az egészségi állapotából következően a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői véleménnyel
 • igazoltan szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.
 • az a szakorvosi igazolással rendelkező hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.
 • a rendelkezésre álló különböző nyelvű számítógépes elméleti vizsga anyagok közül minden vizsgázó állampolgárságra való tekintet nélkül vizsgázhat.

A tanuló áthelyezése és az igazolás kiadásának módja

 •  tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és az addig teljesített oktatásról- 3 munkanapon belül-igazolást adunk ki.
 • amennyiben a tanulónak tandíj hátraléka van, áthelyezési kérelmét csak a hátralék rendezése után intézzük.

A vezetői engedély kiváltása

 • a tanuló a sikeres (forgalmi) vizsgát követő negyedik munkanaptól bármelyik okmányirodában, vagy kormányablaknál a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások birtokában (személyes okmányok,- orvosi alk. – elsősegélynyújtási ism.) kezdeményezheti, a vezetői engedély kiállítását.
 • vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
 • az első nemzetközi vezetői engedély kiváltása kezdő vezetői engedélynek minősül

Oktatási helyszínek

 • elméleti oktatás: Mátészalka Kórház utca 54/B (Valamint E-learning)
 • gyakorlati oktatás: Mátészalka és környéke

Engedélyező hatóság

Technológiai Minisztérium Budapest, Fő út 44-45 T:06-1-795-6766

Felügyeleti szerv

KAVK. Vizsgacentrum, Nyíregyháza, Törzs utca 108, T: +36 42 596 166

A jogszabály által előírt adatokat köteles nyilvántartani és erről tájékoztatást adni:

 • átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
 • vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
 • képzési Költség (KK)

A vizsgázó jogai

 • a képzésen való részvétel előtt megismerni az Autósiskola írásos tájékoztatóját
 • titoktartást kérni- az Autósiskolától és az oktatójától egyaránt- a személyiségi jogait érintő kérdésekben
 • jogos esetekben panaszt tenni az iskolavezetőnél vagy a felügyeleti szerveknél
 • gépjármű típust, oktatót választani vagy cserélni, a képzést felfüggeszteni és más képzőszervet választani
 • a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni

A vizsgázó kötelességei

 • a tandíjat kifizetni
 • a kötelező órákon részt venni
 • a szándékosan okozott kárt kifizetni
 • a foglalkozásokon kipihent , vezetésre képes állapotban megjelenni
 • a hiányzást pótolni

A képzőszerv kötelezettségei

 • az érdeklődőt a jelentkezőt a vizsgázót tájékoztatni
 • írásbeli szerződést kötni
 • a vezetési órákat egyeztetni
 • jogorvoslati lehetőségről tájékoztat

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól, az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

A képzőszerv képzési szolgáltatást teljesít, nem vállal felelősséget a vizsgák sikerességéért. A 20-év alatti tanulók, valamint a jogszabályban megállapított jogosultak számára a 20.000 ft-os támogatás igénybevételéhez kérésre igazolást adunk ki. A támogatás feltétele a sikeres KRESZ vizsga.