Vállalkozási feltételek

„A” kategóriás járművezetői tanfolyamokhoz

 

A Horlux Oktatási és Szolgáltató Kft, „A1” kategóriákban járművezetői tanfolyamot indít az alábbiak szerint.

Cég név: Horlux Oktatási és Szolgáltató Kft.
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság. 100% magyar tulajdon.
Cégbírósági bejegyzési száma: 15-09-064835 Adószám: 11499600-2-15
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000430/2014
Engedélyszám: E/2020/000154
Nyilvántartási szám: B/2020/000393
Engedély szám: KVH/15033-1/2017-NFM
Iskolavezető: Horilla János 

Iskolavezető engedély száma: 11664
Cím: 4700 Mátészalka, Kórház utca 54. B. ép.
Tel.: 44/500138
Mail: horlux@horlux.t-online.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő-Csütörtök 09:00h-16:00h
Péntek: 09:00h-12:00h
Iskolavezető fogadóóra: Csütörtök: 13:00h-14:00h

Olyan motorkerékpárok, amelyek hengerűrtartalma legfeljebb 125 cm3, teljesítményük pedig legfeljebb 11 kW. Továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye legfeljebb 15 kW.

A tanfolyamra való felvétel módja: ‘A1’

A 24/2005(IV.21)GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni.
A járművezetői tanfolyamra az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában lehet jelentkezni. Ott vehetők át a szükséges nyomtatványok, és ott érhető el a képzés és a vizsgára bocsátás rendjéről szóló részletes tájékoztatás. A jelentkezés alkalmával a jelentkező nyilatkozik arról, hogy megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
Képzési szerződést köt az Autósiskola a jelentkezővel, amiben többek közt a képzéssel kapcsolatos pontos teljesítendő óraszámok képzési díjak, vizsgadíjak szerepelnek. A benne foglaltak megismerése és elfogadása után a jelentkező és az autósiskola iskolavezetője aláírja.-18 év alatti jelentkező esetén a szülő is.

Előírt alkalmassági vizsgálat:

 • érvényes 1-es csoportú előzetes egészségügyi vizsgálattal kell rendelkezni
 • Az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos stb.) kell jelentkezni.
 • nem kell alkalmassági vizsgálat, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

Jelentkezés feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 16 év /elméleti tanfolyamot elkezdeni 15,5 évesen lehet/
 • egészségügyileg alkalmas, BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
 • aki a közoktatásról szóló törvény szerint alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és az erről szóló dokumentumot bemutatta.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára bocsátható aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az adott tanfolyam kezdetétől számítva kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • megfelel az egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.
 • tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb.
 • a vizsgára való jelentkezésig a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével a külön jogszabályban meghatározott módon a vizsgadíjat képzőszerv útján vagy közvetlenül megfizette.
 • a jelentkezési lapon alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik.
 • az adott tanfolyam kezdetétől számítva kevesebb, mint tizenkét hónap telt el. Ellenkező esetben új elméleti tanfolyam elvégzése szükséges.

Vizsgára jelentkezés módja:

Első vizsgára jelentkezéskor az autósiskola vezetője vagy általa meghatalmazott személy járhat el. Pótvizsgára a tanuló egyénileg is jelentkezhet.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte.
 • sikeres elméleti vizsgával rendelkezik
 • a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte, a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerinti kötelező óraszámokat és menettávolságot teljesítette.
 • előírt vizsgadíjat megfizette.

Vizsgaigazolás:

ha a jelölt valamennyi vizsgáját sikeresen teljesítette, a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő 3 –munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes Közlekedési Igazgatósági Hatóság részére.

Elsősegélynyújtási ismeretek:

 • a vezetői engedély kiváltásának feltétele, a sikeres elsősegélynyújtási ismeretek vizsga.
 • az elsősegély nyújtási ismeretek vizsga meglétét a Magyar Vöröskereszt nél tett vizsgával, és az általuk kiállított igazolással kell igazolni.
 • a vizsgára felkészülés nem tanfolyam köteles. Nem kell vizsgázni annak, aki már korábban más kategóriába vizsgát tett, vagy (Á31/1992.(XII.19. )rendelet szerinti végzettséggel rendelkezik.

Tantárgyak óraszámok

 • az elméleti óra időtartama: 45 perc+ 10 perc szünet
 • a gyakorlati óra időtartama: 50 perc + 10 perc szünet

Az „A1” kategória esetében a kötelező elméleti óraszámok valamint a gyakorlati óraszámok és teljesítendő menettávolságok motoros előélet alapján változóak, a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint.
A tanulóra vonatkozó pontos óraszámok a képzési szerződésben rögzítettek alapján alakulnak.
„A1” kategória estében az elméleti óraszám 22, gyakorlati óraszám 16, ebből alapoktatás 6 óra, főoktatás 10 óra. teljesítendő menettávolság 240 Km.

Járműhasználat

Az oktató járművet az autós iskola biztosítja. A tanulónak lehetősége van saját járművel történő oktatására is amennyiben megfelel a kategória előírásaink a 24/2005 .(IV. 21.) GKM rendelet szerint.
Oktató jármű: Honda CBF125M, 125 ccm (8 KW) – frsz.:UJJ 355

 • a tanuló a gyakorlati oktatási díj befizetésén kívül a szándékosan okozott kárért, a képzése során felmerülő anyagi felelősséggel tartozik

Kétkerekű jármű vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése

 • bukósisak, szemüveg a bukósisak kialakításától függően
 • protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki (protektor ruházatra rögzíthető is lehet)
 • protektoros kesztyű
 • magas szárú zárt cipő vagy csizma
 • szabványos tanulómellény

Hiányzások pótlása

 • hiányzás esetén a tanuló számára – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni, és a tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni.

Az elméleti tanfolyamról való hiányzás pótlása kétféleképpen történhet.

 • egy másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz, ez esetben a pótlás térítésmentes
 • egyénileg egyeztetett konzultációs foglalkozáson pótolja a mulasztást, ez esetben a tanfolyam díjjal, és a hiányzott órákkal arányos pótdíjat számítunk fel.
  A gyakorlati vezetés kötelezően előirt minimális óraszámát és- km-távolságát mindenkinek teljesítenie kell.
 • a már egyeztetett gyakorlati vezetést a tanuló a megbeszélt időpont előtt az oktató értesítésével lemondhatja. Ha a lemondás elmarad és a tanuló nem jelenik meg, egy gyakorlati órát köteles megfizetni.

E-learning

 • Az autósiskolában az elméleti tanfolyam elvégzésére –a tantermi képzésen kívül- e-learning keretein belül is van lehetőség.
 • a tananyaghoz az e-Titán rendszerén keresztül lehet hozzáférni
 • a tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő az első bejelentkezéstől kezdődően 75 óra/180 nap , amely 10 óra/30 nap időre meghosszabbítható
 • a rendszer használatával kapcsolatosan pontos felvilágosítást az autósiskola iskolavezetőjétől lehet kérni

Tandíjak, vizsgadíjak

 • a tandíjat és a vizsgadíjat a tanulóval kötött írásos képzési szerződés tartalmazza
 • vizsgadíjak hatóságilag vannak meghatározva.

Elméleti vizsga: 4600 ft,
Járműkezelési vizsga:4700 ft,
Gyakorlati: 11000 ft, melyet a tanuló az autóiskolánál is befizethet és a képzőszerv a Vizsgacentrum pénztárába befizeti.

 • az elméleti oktatás és gyakorlati oktatás díjait az autósiskola határozza meg, melynek a mindenkori árait, a tanulóval megkötött képzési szerződés tartalmazza.
 • a mindenkori tandíjakat tantermi elméletnél a csoport létszáma és kihelyezett tanfolyamnál a helyszín is befolyásolja, a gyakorlati képzésnél az esetleges tanuló igények pl: (napszak, évszak, hétvége, ünnepnap, vezetés gyakorisága, autó típus, oktató személye, másik Autósiskolától szeretne átjelentkezni stb.) De van lehetőség akciós árak megállapítására, és egyedi kedvezmények igénybevételére is.

Elméleti oktatás alapdíjai:
Tantermi: 40.000 ft.
e-learning : 40.000Ft
Gyakorlati oktatás alapdíja és a pótórák díja:4500 ft/ó

 • igényfelmérés után a pontos árakról az autósiskola irodájában az iskolavezetőtől lehet felvilágosítást kapni
 • a tanuló a képzés díjait az autósiskola irodájában, elméleti oktatásnál az utolsó foglalkozás napjáig, gyakorlati oktatásnál legkésőbb a forgalmi vizsga napjáig, készpénzben kell befizetni, különben vizsgát nem tehet.
  Amennyiben két éven belül egymás után 5 sikertelen forgalmi vizsgát tesz, köteles rendkívüli pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálaton megjelenni. Abban az esetben ha a vizsgálat pozitív eredménnyel zárul, folytatható a gyakorlati képzés.

Mentesítések

Kérelemre a Közlekedési Hatóság engedélye alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 • a magyar nyelvet nem jól értő, vagy beszélő külföldi állampolgár, ha nem áll rendelkezésre anyanyelvén vizsgaprogram, szóban, tolmács közreműködésével is vizsgázhat.
 • az egészségi állapotából következően a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői véleménnyel
 • igazoltan szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.
 • az a szakorvosi igazolással rendelkező hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.
 • a rendelkezésre álló különböző nyelvű számítógépes elméleti vizsga anyagok közül minden vizsgázó állampolgárságra való tekintet nélkül vizsgázhat.

A tanuló áthelyezése és az igazolás kiadásának módja

 •  tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és az addig teljesített oktatásról- 3 munkanapon belül-igazolást adunk ki.
 • amennyiben a tanulónak tandíj hátraléka van, áthelyezési kérelmét csak a hátralék rendezése után intézzük.

A vezetői engedély kiváltása

 • a tanuló a sikeres (forgalmi) vizsgát követő negyedik munkanaptól bármelyik okmányirodában, vagy kormányablaknál a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások birtokában (személyes okmányok,- orvosi alk. – elsősegélynyújtási ism.) kezdeményezheti, a vezetői engedély kiállítását.
 • vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
 • az első nemzetközi vezetői engedély kiváltása kezdő vezetői engedélynek minősül

Oktatási helyszínek

 • elméleti oktatás: Mátészalka Kórház utca 54/B (Valamint E-learning)
 • gyakorlati oktatás: Mátészalka és környéke, M3 autópálya

Engedélyező hatóság

Innovációs és Technológiai Minisztérium Budapest, Fő út 44-45 T:06-1-795-6766

Felügyeleti szerv

KAVK. Vizsgacentrum, Nyíregyháza, Törzs utca 108, T: +36 42 596 166

A jogszabály által előírt adatokat köteles nyilvántartani és erről tájékoztatást adni:

 • átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
 • vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
 • képzési Költség (KK) a tájékoztató

A vizsgázó jogai

 • a képzésen való részvétel előtt megismerni az Autósiskola írásos tájékoztatóját
 • titoktartást kérni- az Autósiskolától és az oktatójától egyaránt- a személyiségi jogait érintő kérdésekben
 • jogos esetekben panaszt tenni az iskolavezetőnél vagy a felügyeleti szerveknél
 • gépjármű típust, oktatót választani vagy cserélni, a képzést felfüggeszteni és más képzőszervet választani
 • a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni

A vizsgázó kötelességei

 • a tandíjat kifizetni
 • a kötelező órákon részt venni
 • a szándékosan okozott kárt kifizetni
 • a foglalkozásokon kipihent , vezetésre képes állapotban megjelenni
 • a hiányzást pótolni

A képzőszerv kötelezettségei

 • az érdeklődőt a jelentkezőt a vizsgázót tájékoztatni
 • írásbeli szerződést kötni
 • a vezetési órákat egyeztetni
 • jogorvoslati lehetőségről tájékoztat

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól, az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.