Vállalkozási feltételek

„A” kategóriás járművezetői tanfolyamokhoz

 

A Horlux Oktatási és Szolgáltató Kft, „A” kategóriákban járművezetői tanfolyamot indít az alábbiak szerint.

Cég név: Horlux Oktatási és Szolgáltató Kft.
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság. 100% magyar tulajdon.
Cégbírósági bejegyzési száma: 15-09-064835 Adószám: 11499600-2-15
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000430/2014
Engedélyszám: E/2020/000154
Nyilvántartási szám: B/2020/000393
Engedély szám: KVH/15033-1/2017-NFM
Iskolavezető: Horilla János 

Iskolavezető engedély száma: 11664
Cím: 4700 Mátészalka, Kórház utca 54. B. ép.
Tel.: 44/500138
Mail: horlux@horlux.t-online.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő-Csütörtök 09:00h-16:00h
Péntek: 09:00h-12:00h
Iskolavezető fogadóóra: Csütörtök: 13:00h-14:00h

Az AM, az A1 és az A2 kategóriák típusmeghatározásain kívül eső motorkerékpárok, valamint azok a motoros triciklik, amelyek teljesítménye meghaladja a 15 kW-ot.

A tanfolyamra való felvétel módja: ‘A’

A 24/2005(IV.21)GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni.
A járművezetői tanfolyamra az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában lehet jelentkezni. Ott vehetők át a szükséges nyomtatványok, és ott érhető el a képzés és a vizsgára bocsátás rendjéről szóló részletes tájékoztatás. A jelentkezés alkalmával a jelentkező nyilatkozik arról, hogy megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
Képzési szerződést köt az Autósiskola a jelentkezővel, amiben többek közt a képzéssel kapcsolatos pontos teljesítendő óraszámok képzési díjak, vizsgadíjak szerepelnek. A benne foglaltak megismerése és elfogadása után a jelentkező és az autósiskola iskolavezetője aláírja.-18 év alatti jelentkező esetén a szülő is.

Előírt alkalmassági vizsgálat: 

 • érvényes 1-es csoportú előzetes egészségügyi vizsgálattal kell rendelkezni
 • Az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos stb.) kell jelentkezni.
 • nem kell alkalmassági vizsgálat, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

Jelentkezés feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 24. életévét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas, BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
 • aki a közoktatásról szóló törvény szerint alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és az erről szóló dokumentumot bemutatta.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára bocsátható aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az adott tanfolyam kezdetétől számítva kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • megfelel az egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.
 • tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb.
 • a vizsgára való jelentkezésig a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével a külön jogszabályban meghatározott módon a vizsgadíjat képzőszerv útján vagy közvetlenül megfizette.
 • a jelentkezési lapon alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik.
 • az adott tanfolyam kezdetétől számítva kevesebb, mint tizenkét hónap telt el. Ellenkező esetben új elméleti tanfolyam elvégzése szükséges.

Vizsgára jelentkezés módja:

Első vizsgára jelentkezéskor az autósiskola vezetője vagy általa meghatalmazott személy járhat el. Pótvizsgára a tanuló egyénileg is jelentkezhet.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte.
 • sikeres elméleti vizsgával rendelkezik
 • a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte, a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerinti kötelező óraszámokat és menettávolságot teljesítette.
 • előírt vizsgadíjat megfizette.

Vizsgaigazolás:

ha a jelölt valamennyi vizsgáját sikeresen teljesítette, a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő 3 –munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes Közlekedési Igazgatósági Hatóság részére.

Elsősegélynyújtási ismeretek:

 • a vezetői engedély kiváltásának feltétele, a sikeres elsősegélynyújtási ismeretek vizsga.
 • az elsősegély nyújtási ismeretek vizsga meglétét a Magyar Vöröskereszt nél tett vizsgával, és az általuk kiállított igazolással kell igazolni.
 • a vizsgára felkészülés nem tanfolyam köteles. Nem kell vizsgázni annak, aki már korábban más kategóriába vizsgát tett, vagy (Á31/1992.(XII.19. )rendelet szerinti végzettséggel rendelkezik.

Tantárgyak óraszámok

 • az elméleti óra időtartama: 45 perc+ 10 perc szünet
 • a gyakorlati óra időtartama: 50 perc + 10 perc szünet

Az „A” kategória esetében a kötelező elméleti óraszámok valamint a gyakorlati óraszámok és teljesítendő menettávolságok motoros előélet alapján változóak, a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint.
A tanulóra vonatkozó pontos óraszámok a képzési szerződésben rögzítettek alapján alakulnak.
Nagy „A” kategória estében az elméleti óraszám 22, gyakorlati óraszám 26, ebből alapoktatás 10 óra, főoktatás 16 óra. teljesítendő menettávolság 390 Km.

Járműhasználat

Az oktató járművet az autós iskola biztosítja. A tanulónak lehetősége van saját járművel történő oktatására is amennyiben megfelel a kategória előírásaink a 24/2005 .(IV. 21.) GKM rendelet szerint.
Oktató jármű: Yamaha FZS 600, 599 ccm (70 KW) – frsz.:UNH573

 • a tanuló a gyakorlati oktatási díj befizetésén kívül a szándékosan okozott kárért, a képzése során felmerülő anyagi felelősséggel tartozik

Kétkerekű jármű vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése

 • bukósisak, szemüveg a bukósisak kialakításától függően
 • protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki (protektor ruházatra rögzíthető is lehet)
 • protektoros kesztyű
 • magas szárú zárt cipő vagy csizma
 • szabványos tanulómellény

Hiányzások pótlása

 • hiányzás esetén a tanuló számára – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni, és a tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni.

Az elméleti tanfolyamról való hiányzás pótlása kétféleképpen történhet.

 • egy másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz, ez esetben a pótlás térítésmentes
 • egyénileg egyeztetett konzultációs foglalkozáson pótolja a mulasztást, ez esetben a tanfolyam díjjal, és a hiányzott órákkal arányos pótdíjat számítunk fel.
  A gyakorlati vezetés kötelezően előirt minimális óraszámát és- km-távolságát mindenkinek teljesítenie kell.
 • a már egyeztetett gyakorlati vezetést a tanuló a megbeszélt időpont előtt az oktató értesítésével lemondhatja. Ha a lemondás elmarad és a tanuló nem jelenik meg, egy gyakorlati órát köteles megfizetni.

E-learning

 • Az autósiskolában az elméleti tanfolyam elvégzésére –a tantermi képzésen kívül- e-learning keretein belül is van lehetőség.
 • a tananyaghoz az e-Titán rendszerén keresztül lehet hozzáférni
 • a tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő az első bejelentkezéstől kezdődően 75 óra/180 nap , amely 10 óra/30 nap időre meghosszabbítható
 • a rendszer használatával kapcsolatosan pontos felvilágosítást az autósiskola iskolavezetőjétől lehet kérni

Tandíjak, vizsgadíjak

 • a tandíjat és a vizsgadíjat a tanulóval kötött írásos képzési szerződés tartalmazza
 • vizsgadíjak hatóságilag vannak meghatározva.

Elméleti vizsga: 4600 ft,
Járműkezelési vizsga:4700 ft,
Gyakorlati: 11000 ft, melyet a tanuló az autóiskolánál is befizethet és a képzőszerv a Vizsgacentrum pénztárába befizeti.

 • az elméleti oktatás és gyakorlati oktatás díjait az autósiskola határozza meg, melynek a mindenkori árait, a tanulóval megkötött képzési szerződés tartalmazza.
 • a mindenkori tandíjakat tantermi elméletnél a csoport létszáma és kihelyezett tanfolyamnál a helyszín is befolyásolja, a gyakorlati képzésnél az esetleges tanuló igények pl: (napszak, évszak, hétvége, ünnepnap, vezetés gyakorisága, autó típus, oktató személye, másik Autósiskolától szeretne átjelentkezni stb.) De van lehetőség akciós árak megállapítására, és egyedi kedvezmények igénybevételére is.

Elméleti oktatás alapdíjai:
Tantermi: 40.000 ft.
e-learning : 40.000Ft
Gyakorlati oktatás alapdíja és a pótórák díja:4500 ft/ó

 • igényfelmérés után a pontos árakról az autósiskola irodájában az iskolavezetőtől lehet felvilágosítást kapni
 • a tanuló a képzés díjait az autósiskola irodájában, elméleti oktatásnál az utolsó foglalkozás napjáig, gyakorlati oktatásnál legkésőbb a forgalmi vizsga napjáig, készpénzben kell befizetni, különben vizsgát nem tehet.
  Amennyiben két éven belül egymás után 5 sikertelen forgalmi vizsgát tesz, köteles rendkívüli pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálaton megjelenni. Abban az esetben ha a vizsgálat pozitív eredménnyel zárul, folytatható a gyakorlati képzés.

Mentesítések

Kérelemre a Közlekedési Hatóság engedélye alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 • a magyar nyelvet nem jól értő, vagy beszélő külföldi állampolgár, ha nem áll rendelkezésre anyanyelvén vizsgaprogram, szóban, tolmács közreműködésével is vizsgázhat.
 • az egészségi állapotából következően a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői véleménnyel
 • igazoltan szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.
 • az a szakorvosi igazolással rendelkező hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.
 • a rendelkezésre álló különböző nyelvű számítógépes elméleti vizsga anyagok közül minden vizsgázó állampolgárságra való tekintet nélkül vizsgázhat.

A tanuló áthelyezése és az igazolás kiadásának módja

 •  tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és az addig teljesített oktatásról- 3 munkanapon belül-igazolást adunk ki.
 • amennyiben a tanulónak tandíj hátraléka van, áthelyezési kérelmét csak a hátralék rendezése után intézzük.

A vezetői engedély kiváltása

 • a tanuló a sikeres (forgalmi) vizsgát követő negyedik munkanaptól bármelyik okmányirodában, vagy kormányablaknál a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások birtokában (személyes okmányok,- orvosi alk. – elsősegélynyújtási ism.) kezdeményezheti, a vezetői engedély kiállítását.
 • vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
 • az első nemzetközi vezetői engedély kiváltása kezdő vezetői engedélynek minősül

Oktatási helyszínek

 • elméleti oktatás: Mátészalka Kórház utca 54/B (Valamint E-learning)
 • gyakorlati oktatás: Mátészalka és környéke, M3 autópálya

Engedélyező hatóság

Innovációs és Technológiai Minisztérium Budapest, Fő út 44-45 T:06-1-795-6766

Felügyeleti szerv

KAVK. Vizsgacentrum, Nyíregyháza, Törzs utca 108, T: +36 42 596 166

A jogszabály által előírt adatokat köteles nyilvántartani és erről tájékoztatást adni:

 • átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
 • vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
 • képzési Költség (KK)

A vizsgázó jogai

 • a képzésen való részvétel előtt megismerni az Autósiskola írásos tájékoztatóját
 • titoktartást kérni- az Autósiskolától és az oktatójától egyaránt- a személyiségi jogait érintő kérdésekben
 • jogos esetekben panaszt tenni az iskolavezetőnél vagy a felügyeleti szerveknél
 • gépjármű típust, oktatót választani vagy cserélni, a képzést felfüggeszteni és más képzőszervet választani
 • a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni

A vizsgázó kötelességei

 • a tandíjat kifizetni
 • a kötelező órákon részt venni
 • a szándékosan okozott kárt kifizetni
 • a foglalkozásokon kipihent , vezetésre képes állapotban megjelenni
 • a hiányzást pótolni

A képzőszerv kötelezettségei

 • az érdeklődőt a jelentkezőt a vizsgázót tájékoztatni
 • írásbeli szerződést kötni
 • a vezetési órákat egyeztetni
 • jogorvoslati lehetőségről tájékoztat

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól, az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!