Víz- és csatornamű kezelő

Ágazat megnevezése: Víz- és csatornamű kezelő
Szakképesítés azonosító száma: 10323028
Szakképesítés megnevezése: Víz- és csatornamű kezelő
KEOR kód: 1032

Víz- és csatornamű kezelő képzés munkaterülete
A Víz- és csatornamű kezelő egy település közműhálózatának és az ehhez tartozó telepnek a zavartalan működését biztosítja. Munkája során a vonatkozó üzemeltetési utasítás alapján folyamatos ellenőrzés alatt tartja az adott technológiához tartozó gépeket, berendezéseket, ismeri és alkalmazza a kezelési és karbantartási utasításban leírtakat, felismeri az esetleges meghibásodások kiváltó okait, alapvető javításokat el tud végezni, alkatrészt cserél, pótol, szerkezetet tisztít, olajoz. Napi szinten víz- és szennyvízminőségi vizsgálatokat folytat, valamint ellenőrző leolvasásokat végez. A mérési és leolvasási eredményeket rögzíti, és következtetéseket von le, amely alapján, ha kell, megteszi a szükséges intézkedéseket, módosítja a berendezések bemeneti paramétereit. Értelmezi az irányítástechnikai jeleket, jelzéseket, a távadás, távvezérlés módjait. Használja víziközművek technológiai folyamatirányító szoftvereit. Feladata a település víz- és csatornahálózatának a karbantartása, csőtörések, dugulások, szennyvíz átemelők hibaelhárítása. Ismeri a karbantartáshoz és a hibaelhárításhoz szükséges anyagokat, azok beépítési módjait, és szakszerűen használja a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat. Tudatos szakemberként tervezi meg munkáját, készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ. Betartja a munkavédelmi és a környezetvédelmi előírásokat. Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel, más szakmában dolgozó kollégákkal is. Továbbképzéseken vesz részt, szakmai tudását rendszeresen fejleszti.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Szabadkézi és szakmai műszaki vázlatrajzot készít. A műszaki rajzokat felhasználói szinten olvassa és értelmezi.
 • Anyagok fizikai tulajdonságait terepi és laboratóriumi körülmények között meghatározza.
 • Anyagok kémiai tulajdonságait terepi és laboratóriumi körülmények között meghatározza.
 • Területkezelési tevékenysége közben (gyepgondozás, cserjeírtás) használt egyszerű gépet üzembe helyez, egyszerű beállításokat elvégez, egyszerű alkatrészt leírás alapján cserél.
 • Az építési és csőszerelési anyagok jellemző fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai ismeretében az anyagokat adott célra kiválasztja.
 • A vízellátási rendszerek üzemeltetési, karbantartási, folyamatirányítási feladatait végzi.
 • Ivóvíz minőséget ellenőriz, határértéki eltérés esetén javaslatot tesz a beavatkozásra.
 • Víz- és szennyvízkezelési technológiák berendezéseinek üzemeltetésében, folyamatirányítási, műtárgy karbantartási feladatokat végez.
 • Vízbázisvédelmi, ivóvíz- és szennyvíztisztítási területeken bekövetkező havária események esetében a kármentő eljáráshoz, anyagokat beszerez, gépeket kezel.
 • A csatornarendszer műtárgyainak gépészeti berendezéseit üzemelteti.
 • Szennyvíz minőséget ellenőriz, határértéki eltérés esetén minőségromlást hatáskörében elhárít, vagy javaslatot tesz a beavatkozásra.
 • Közfürdők vízellátó, vízkezelő rendszerének üzemeltetési feladatait az üzemi és gépészeti terv alapján végzi. Gépeket gépészeti leírás alapján üzemeltet és felügyel, víz minőséget mér, és szükség esetén beavatkozik.
 • Vízszállító berendezések, szivattyúk, nyomásfokozók üzemeltetését, irányítástechnikai feladatait végzi.
 • A vízellátóhálózat nyomásfokozóinak, a szennyvízcsatorna hálózatok átemelő gépeinek, elzáró berendezéseinek működését felügyeli, üzemelteti, ellenőrzését, karbantartását elvégzi.
 • A vízellátóhálózat nyomásfokozóinak, a szennyvízcsatorna hálózatok átemelő gépeinek, elzáró berendezéseinek működését felügyeli, üzemelteti, ellenőrzését, karbantartását elvégzi.
 • Folyamatábrát, grafikonokat, műszaki és szakmai leírásokat olvas és értelmez.

Víz- és csatornamű kezelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Víz- és csatornamű kezelő képzés időtartama
Óraszám: 200 óra

Víz- és csatornamű kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A települések kommunális szolgáltatásainak szerves része a víz- és csatornaművek üzemeltetésével kapcsolatos napi feladatok elvégzése. A képzett víz- és csatornamű kezelő szakemberek szükségesek a víz- és csatornahálózaton szükséges javítási, karbantartási és szerelési munkák önálló elvégzéséhez, a meghibásodások felismeréséhez, kiváltó okaik behatárolására és azok elhárítására. A víz- és csatornamű kezelők végzik a tisztító telepek üzemeltetési utasítás alapján történő napi üzemeltetési feladatokat, vízminőség vizsgálatokat végeznek, valamint a technológiához kapcsolódó gépeket és berendezéseket működtetik.
Szakértelmük szükséges a tevékenységekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. A munkáltatók (vízművek, csatornaművek, fürdők) részéről folyamatos igény mutatkozik a berendezések kezelését végző, speciális szakmai ismeretekkel és készségekkel rendelkező munkavállalók foglalkoztatására.

A vizsgára bocsátás feltételei A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont