Szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 762 01)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A019
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információkat gyűjteni
 • a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
 • elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
 • adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
 • klienseit motiválni
 • felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
 • a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
 • info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
 • feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
 • gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
 • segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
 • az alapvető szükségleteket felmérni
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
 • saját gondozási munkáját dokumentálni
 • részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
 • az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni
 • a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
 • háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok
10570–16 A szükségletek felmérése
10571–16 Sajátos gondozási feladatok
10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció
11497–12 Foglalkoztatás I.
11499–12 Foglalkoztatás II.

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor:
 • “Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása” (1–1 gépelt oldal terjedelemben);
 • “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem);
 • “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok”;
 • A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
 • Minimum 400 óra (20%–a demonstrációs/gyakorló termi, 80%–a tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember – továbbiakban gyakorlatvezető –irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

Vizsgatevékenység: gyakorlati, írásbeli és szóbeli

 • A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött.
 • A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt szükségletfelmérést és naplót a tereptanár vagy a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54 § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsátási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.

A Szociális gondozó és ápoló tanfolyam díja: 310 000 Ft Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 1300 óra (elm. 780 óra / gyak. 520 óra)