Ruházati eladó

Ágazat megnevezése: Kereskedelem
Szakképesítés azonosító száma: 04163007
Szakképesítés megnevezése: Ruházati eladó
KEOR kód: 0416

Ruházati eladó képzés munkaterülete
A ruházati eladó az áruk jellemzőinek figyelembevételével mennyiségileg és minőségileg átveszi, szakszerűen tárolja az árut. Előkészíti a ruházati termékeket értékesítésre, szaksze-rűen hajtogat, sodor. Elhelyezi az árun az árucímkéket, az áruvédelmi eszközöket, az ak-tuális fogyasztói árakat. Esztétikusan, az új trendek, szabályok figyelembevételével kihelye-zi a termékeket az eladótérben. Segíti a vevőt a megfelelő méret, szín és fazon kiválasztásá-ban stílusának és az aktuális divatnak megfelelően. Tájékoztat a termékekhez kapcsolódó használati, viselési, kezelési jellemzőkről, és a kapcsolódó szolgáltatásokról. Igény szerint csomagol, díszcsomagot készít. Külső/belső dekorációt készít/készíttet az aktualitásnak megfelelően. Pontosan vezeti a kirakatkönyvet. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket. A fogyasztói érdekvéde-lemnek, minőségirányítási előírásoknak megfelelően intézi a vevő reklamációkat. Elvégzi az online értékesítést, kezeli a vásárlói adatbázis. Pontosan vezeti a működtetéshez előírt nyil-vántartásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Elemezi az árukészletet és részt vesz az árubeszerzési folyamatban.
 • Részt vesz az áru mennyiségi és minőségi átvételében és az átvételhez kapcsoló-dó bizonylatok kitöltésében.
 • Tárolja és előkészíti az értékesítésre a konfekció-, kötött-, fehérnemű és divatáru termékeket, kiegészítő termékeket.
 • Értékesítésre kihelyezi a termékeket az eladótéri tervek, szabályok, esztétika, új trendek figyelembevételével. Fenntartja az üzlet belső terének összhangját, külső kirakat és belső dekorációt készít/készíttet az aktualitásnak megfelelően.
 • Ellenőrzi a műszaki cikkek minőségét, üzemképességét, megállapítja a termékek eladásra való alkalmasságát, az esetleges rendellenességeket. Kezeli a minőségi nem megfelelőséget.
 • Figyelemmel kíséri a készletnyilvántartást, használja a készletnyilvántartó prog-ramot.
 • Biztosítja a termékek árkijelzését, a termék információk, áruvédelmi eszközök szakszerű kihelyezését.
 • Fogadja a vásárlót felméri az igényeit, bemutatja az árut, segíti a vásárlási dön-tésben, tájékoztat az áru jellemzőiről és kezeléséről.
 • Javaslatot tesz a kereszteladásokra, kiegészítő szolgáltatásokra és a kiegészítők, ajándékkártya megvásárlására.
 • Online megrendelés esetén kezeli a vevői adatokat, rögzíti az adatbázisban.
 • Kezeli a pénztárgépet, végrehajtja és rögzíti a tranzakciókat.
 • Részt vesz a leltározás folyamatában, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok el-látásában.
 • Alkalmazza az áru-, biztonságvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat.
 • Fogadja, szakszerűen kezeli a fogyasztói reklamációkat, tájékoztatja a vevőket az őket megillető jogokról.
 • Kezeli a rendkívüli eseményeket, intézkedik baleseteknél.
 • Alkalmazza a környezetvédelmi és energiagazdálkodási előírásokat.

Ruházati eladó képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Ruházati eladó képzés időtartama
Óraszám: 80 óra

Ruházati eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája
A szakmai képzés a munkaerő-piaci kereslet kielégítésére törekszik, a ruházati eladó szakmai képzés az ágazatban lévő hiányt elégít ki. A ruházati eladónak számos olyan tu-lajdonsággal kell rendelkeznie amelyek bevonzzák, illetve megtartják a vásárlókat. Éppen ezért tökéletesen ismernie kell a termékeket, a jellemzőiket, az aktuális divat trendeket, márkákat és a kapcsolódó szolgáltatásokat. Munkájából adódóan több területen is felelős-séget kell vállalnia. Aki megfelelő szakképzésben részesül, magabiztosan helyt tud állni a munkakörében. A munkaerő-piaci várakozások hatása kapcsán a biztos munkalehetőség, a bérelvárások, a tanult szakma besorolása az elsődleges. A szakmai képzéshez kapcsoló-dóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal a tevékenység, a mun-katerületi feladat magasabb szinten gyakorolható. A szakképzés az elhelyezkedés, a maga-sabb jövedelmi szint elérését és a hosszú távú karrier esélyeit javítja, valamint a széleskörű tudást biztosító képzés egyben önfejlesztésre is ösztönöz.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Vizsgatevékenység: gyakorlati és írásbeli vizsga
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont