Raktárvezető

Ágazat megnevezése: Kereskedelem
Szakképesítés azonosító száma: 04164015
Szakképesítés megnevezése: Raktárvezető
KEOR kód: 0416

Raktárvezető képzés munkaterülete
A raktárvezető termelő vállalatok alapanyag, félkész áru, készáru raktárak, kereskedelmi elosztó raktárak, valamint logisztikai szolgáltató vállalatok által működtetett raktárak munkafolyamatait szervezi, irányítja, ellenőrzi a különböző jogszabályok és szabványok előírásainak érvényesítésével, valamint a raktár ellátási láncban elfoglalt helyéből követke-ző követelményeknek való megfeleléssel. Mivel a fenti raktártípusok az ellátási lánc más-más szakaszában működnek a tevékenységi körök általánosságban minden raktártípusnál megegyeznek, de a tevékenység terjedelmében különbség van, amelyek a konkrét munka-köri leírásokban jelenhetnek meg, mint például: mennyiségi és minőségi áruátvétel, expediá-lás, áruelőkészítés, árumozgatás, dokumentálás. A raktárvezető csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel. Folyamatosan képezi magát, figye-lemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új megoldásokat. Idegen nyelvű szak-mai anyagokat olvas alapszinten, törekszik a nemzetközi trendek megismerésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Ellenőrzi a raktár tűz-, munka- és környezetvédelmi szabályainak betartását.
 • Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratainak meglétét.
 • Gondoskodik a raktári dolgozók munkavédelmi, tűz- és balesetelhárítási oktatásáról.
 • Megszervezi és elvégezteti a raktári tárolóeszközök ellenőrzését, karbantartását.
 • Betartja és betartatja a vagyonvédelmi és biztonsági előírásokat.
 • Gondoskodik a raktári mérőeszközök, mérőberendezések, hitelesítési és kalibrálási le-járati idejének ellenőrzéséről és a hitelesítés, kalibrálás elvégzéséről.
 • Gondoskodik az „Emelőgép biztonsági szabályzaban” foglalt ellenőrzési, karbantar-tási, javítási feladatainak elvégzéséről.
 • Betartatja és felügyeli a speciális áruk raktározási, kezelési szabályait.
 • A raktár teljesítményét jellemző időszakos mutatókat képez, elemez.
 • Elkészíti a raktári dolgozók munkaköri leírását.
 • Tervszerűen értékel i a raktári dolgozók teljesítményét.
 • Napi munkaprogramot készít a szükséges erőforrások hozzárendelésével.
 • Megszervezi a raktári készletek leltározását, irányítja a leltározás folyamatát.
 • Javaslatot készít a raktári készletek leértékeléséről, selejtezéséről, és végrehajtja a jó-váhagyott leértékelést, selejtezést.
 • Érvényesíti és felügyeli az általános és speciális minőségbiztosítások raktári tevékeny-ségekre vonatkozó előírásait.
 • Ellenőrzi a betárolt anyagok raktárhelyeinek állapotát.
 • Az elhelyezés racionalizálása érdekében, vagy szavatossági szempontok miatt átra-katja az árut.
 • Készletgazdálkodással kapcsolatos számításokat végez.

Raktárvezető képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: Raktáros (Logisztikai technikus 5 1041 15 06 rész-szakképesítése), Raktáros OKJ 31 341 04
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: egybefüggő 1 éves raktárosi gyakorlat

Raktárvezető képzés időtartama
Óraszám: 160 óra

Raktárvezető képzés munkaerő-piaci relevanciája
A gazdasági életben végbemenő hálózatosodási tendenciák a logisztikai követelményrend-szer érvényesülésének felértékelődéséhez vezetnek. Ezen belül meghatározó szerepe van a raktározásnak, mivel a hálózati elemek közötti áruáramlás csomópontjait képezik és képe-sek az ellátási láncban folyó áruáramlás ütemkülönbségeinek áthidalására. Jellemző, hogy a kiskereskedelmi hálózatokat üzemeltető láncok központi elosztó raktárakat működtet-nek, valamint az, hogy az ipari vállalkozások külső logisztikai szolgáltatókat bíznak meg beszerzési és értékesítési tevékenységükhöz kapcsolódó raktározási tevékenységgel. Ezért a munkaerő piac egyre inkább igényli azokat a szakembereket, akik képesek egy raktárüzem átfogó irányítására.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont