Pénztárkezelő és valutapénztáros

Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
Szakképesítés azonosító száma: 04124001
Szakképesítés megnevezése: Pénztárkezelő és valutapénztáros
KEOR kód: 0412

Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés munkaterülete
A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítői szakmában tevékenykedik. A fennálló eljárásoknak, hatályos jog-szabályoknak és érvényes szabályzatoknak megfelelően elvégzi a valutaváltással kapcsola-tos feladatokat, ellátja a pénztárkezelési teendőket, valamint a hazai és a külföldi fizetőesz-közök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Részt vesz a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásá-ban. Alkalmazza a valuta- és csekkváltás szabályait, a pénzmosás és terrorizmus finanszí-rozásának megelőzésével kapcsolatos intézkedéseket, a specifikált okmányismeretnek, a belső szabályozási mechanizmusnak, a bizonylatolásnak, a fogyasztói bejelentések és pana-szok kezelésének értelmezését, végrehajtását és az eljárási szabályokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Készpénzellátmányt vesz fel, napközbeni készpénzbeszolgáltatást végez.
 • Átveszi a váltani kívánt pénzt és készpénzváltást végez, kiválasztja a megfele-lő árfolyamokat. Tájékoztatja az ügyfelet a pénzmosási szabályokról.
 • Munkája során ügyféltájékoztatást végez.
 • Szükség szerint ügyfél azonosítást végez.
 • Elkészíti a valutaváltással kapcsolatos bizonylatokat.
 • Ellenőrzi az átvett forint és valuta forgalomképességét.
 • Kiadja a valódi és forgalomképes készpénzt.
 • Felveszi és aktualizálja az árfolyamokat. Gondoskodik az árfolyam közzétételéről.
 • Irodai szoftvereket használ.
 • Munkája során meg-bízható adatforrásokat használ. Kiválasztja a rendelkezésre ál-ló információk közül a munkájához szükségeseket. A számítógépet, illetve a mobil IT eszközöket szakszerűen használja a meghatározott hibahatáron belüli adatbevi-telre.
 • Elkészíti a szükséges hivatalos dokumentumokat.
 • Adott szituációnak megfelelően alkalmazza a kapcsolattartás kulturált szabályait.
 • Alkalmazza az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vo-natkozó szabályokat.
 • Aznapi forgalmáról elszámol, elvégzi a szolgálat megkezdéséhez és befejezéséhez előírt feladatokat.

Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény:
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés időtartama
Óraszám: 30 óra

Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés munkaerő-piaci relevanciája
A pénztárkezelő és valutapénztáros szakképesítéssel rendelkező munkavállalók elhelyez-kedhetnek bankoknál és takarékszövetkezeteknél, pénzváltó cégeknél, utazási irodáknál, szállodáknál, kaszinókban, valamint valutaforgalmat bonyolító cégeknél. A bankokban és takarékszövetkezetekben az elmúlt években folyamatosan változtak az ügyfél-kiszolgálási technikák, melynek következtében így a szokásos banki műveletek (például számlanyitás és befektetési tanácsadás) mellett minden ügyintéző végez készpénzkezelést forintban és valutában.
A következő karrierlehetőségek nyitottak a szakképesítést elvégzők előtt: banki és pénzfor-galmi ügyintéző, értéktárkezelő (banki), értéktáros (banki), valutapénztáros, pénzfeldolgo-zó, banki pénztáros, főpénztáros (banki), valutapénztáros, valutaváltó.
A pénztárkezelő és valutapénztáros végzettség megszerzése után általában gyakorlott szakemberek támogató, segítő közegében, próbaidő alatt, anyagi felelősség nélküli gyakor-lással lehet a kezdő gyakorlati tudást megszerezni. Amennyiben a képzést elvégző pénz-ügyigazdasági területen továbbképzi magát, akkor számos további munkakörbetöltésére válik alkalmassá.
A pénztárkezelő és valutapénztáros feladatköre jelentős felelősséggel jár, hiszen munkájuk megbízhatóságán az állampolgárok pénzbe, valamint pénzügyi intézményekbe vetett hite is múlik. Mivel külföldi ügyfelekkel is dolgozik, így nemzetközi megítélés viszonylatában is kiemelt fontosságú a feladatköre.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.
Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit külön-külön minimum
80%-os szinten teljesítette.
A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése az alábbi modulokat foglalja magába: Speciális ügyintézői feladatok ellátása, Bankjegyfelis-merés, bankjegyvizsgálat végzése.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont