Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Ágazat megnevezése: Oktatás ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 01194002
Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai asszisztens
KEOR kód: 0119

Pedagógiai asszisztens képzés munkaterülete
A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • nevelési/oktatási feladatokat értelmezni
 • együttműködni más szakemberekkel
 • szociális problémák felismerésére
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • differenciált bánásmód alkalmazására
 • konfliktusok felismerésére és megoldásra
 • adekvát kommunikációra
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
 • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére
 • ügyeleti feladatok ellátására
 • pontos, következetes munkára
 • módszeres munkavégzésre
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • önművelésre

Pedagógiai asszisztens képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Pedagógiai asszisztens képzés időtartama
Óraszám: 900 óra

Pedagógiai asszisztens képzés munkaerő-piaci relevanciája
A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel.

A vizsgára bocsátás feltételei
Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány. Az iskolarendszeren kívüli képzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére.

Vizsgatevékenység: gyakorlati, írásbeli, szóbeli vizsga
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont