Gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ 54 140 01)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A006
A képzés megkezdésének feltételei: érettségi bizonyítvány

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok
11466-12 Speciális gyógypedagógiai feladatok
11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499–12 Foglalkoztatás II.
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

Vizsgára bocsátás feltételei:

  • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése és a vizsga eredményességét igazoló dokumentum
  • 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető gyógypedagógiai intézményben, bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, óvodában, iskolában, gyermekotthonokban, felnőtt fogyatékosokat gondozó intézményekben, nyári táborokban, erdei iskolákban, napközis táborokban, integrált és szegregált nevelést, oktatást végző intézményekben.
  • Előzetesen elkészített esettanulmány leadása, legkésőbb az írás vizsgát megelőzően 30 nappal.

Vizsgatevékenység: gyakorlati, írásbeli és szóbeli

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs tanfolyam díja: 110 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 900 óra (elm. 540 óra / gyak. 360 óra)