Műszaki eladó

Ágazat megnevezése: Kereskedelem
Szakképesítés azonosító száma: 04163008
Szakképesítés megnevezése: Műszaki eladó
KEOR kód: 0416

Műszaki eladó képzés munkaterülete
Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos eladói feladatokat. Közreműködik a műszaki cikkek megrendelésében, mennyiségi és minőségi átvételében, a készletek kezelésében, az értékesítésre történő előkészítésben és az eladótéri kihelyezésben. A műszaki cikkeket forgalmazó kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a vá-sárlókat. Körültekintően, a megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően kommunikál a vevőkkel. A korszerű eladói technikák alkalmazásával szolgálja ki a potenciális vásárló-kat. A műszaki cikk fizikai, technológiai és funkcionális előnyei alapján ajánlásokat tesz. Ismerteti a műszaki cikkek kezelését. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket. Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szol-gáltatásokat, kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Előjegyzést vesz fel, megszervezi a házhozszállítást. Kitölti a jótállási jegyet és egyéb releváns doku-mentumokat. Megszervezi a műszaki cikk garanciális javítását. Vevőreklamációval össze-függő ügyeket intéz.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Közreműködik az árubeszerzés folyamatában: előkészíti a megrendelést vagy segít megrendelni az árut.
 • Részt vesz az áruátvétel előkészítésében, az áru fogadásában. A műszaki cikke-ket átveszi, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi, és az átvételt dokumentálja.
 • Tárolja, kezeli és ellenőrzi az árukészletet. Megóvja az áru minőségét. Biztosítja a termékek egyenletes forgását.
 • Előkészíti az árut az értékesítésre, gondoskodik a vásárlói szükségleteknek meg-felelő termékválaszték eladótérben történő megjelenítéséről, feltölti az eladóteret áruval.
 • Ellenőrzi a műszaki cikkek minőségét, üzemképességét, megállapítja a termékek eladásra való alkalmasságát, az esetleges rendellenességeket. Kezeli a minőségi nem megfelelőséget.
 • Biztosítja a termékek ár kijelzettségét, a termék információk szakszerű kihelyezé-sét és aktualizálását.
 • Fogadja a vásárlót, felméri az igényeit, bemutatja az árut és a lehetséges kapcso-lódó szolgáltatásokat. Ismerteti a műszaki cikkek kezelését.
 • Szakmai tanácsaival segíti a vásárlót a döntésben. Kezeli a vevőrendeléseket. Előjegyzést vesz fel, megszervezi a házhozszállítást.
 • Részt vesz a kereskedelmi akciók megjelenítésében. Az árubemutatót, az akciók váltását szakszerűen lebonyolítja.
 • Az e-kereskedelemben kapott megrendelések feldolgozására, visszaigazolására, adatbázist kezel. Kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil alkalmazá-sokat.
 • Az online rendelt árukat komissiózza és expediálja.
 • Részt vesz a leltár, visszáru, göngyölegkezelés és a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátásában.
 • Alkalmazza az áru-, biztonságvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat.
 • Kezeli a pénztárgépet, végrehajtja a pénztár nyitását és zárását, rögzíti a tranz-akciókat.
 • Nyugtát ad, számlát állít ki, kitölti a szigorú számadású bizonylatokat. Kitölti a jótállási jegyet és egyéb releváns dokumentumokat. Kezeli a számlázó progra-mot.
 • Szakszerűen, megfelelő empátiával kezeli a vevői visszajelzéseket, fogyasztóvé-delmi panaszokat.
 • Kezeli a szakterületének megfelelő gépeket, berendezéseket, eszközöket.
 • Alkalmazza a higiéniai, egészségügyi előírásokat az áruforgalmi tevékenység minden szakaszában.
 • Megelőzi munkahelyén a baleseteket. Elhárítja a veszélyt, és kezeli a rendkívüli eseményeket, ha bekövetkeznek.
 • Alkalmazza a környezetvédelmi és energiagazdálkodási előírásokat.

Műszaki eladó képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Műszaki eladó képzés időtartama
Óraszám: 80 óra

Műszaki eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája
A hazai műszakicikk-piac folyamatosan átalakulóban van, és keresi a lehetőségeket. A technológia robbanásszerű fejlődésével és a fogyasztói igények alakulásának megfelelően a kereskedelmi egységek kínálatukat évről évre bővítik, hiszen az a tapasztalatuk, hogy a korszerű, jó minőségű termékek mellett egyre nő a kereslet nem mindennapi, különleges termékek iránt is. Ezzel párhuzamosan a webes kereskedelem előretörése arra ösztönözte a hagyományos üzleteket, hogy megteremtsék annak a lehetőségét, hogy a vevő a weben kinézett terméket megtekintse a boltban, az eladótól (szakembertől) kérdezzen és megis-merve a terméket döntsön a vásárlásról. Azonban a munkaerőhiány, amely az utóbbi években hazánkban is megjelent a kereskedelemben gátat szab a fogyasztói igények minél teljesebb körű kielégítésének. Egyre nagyobb kihívást jelent a kereskedelmi egységek veze-tőinek a minőségi és mennyiségi munkaerő foglalkoztatása. A műszaki eladó szakképesítés egyrészt növeli a jövőbeli szakember munkaerő-piaci értékét, másrészt javítja az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélyeit.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: gyakorlati és írásbeli vizsga
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont