Munkavédelmi előadó

Ágazat megnevezése:
Szakképesítés azonosító száma: 10224002
Szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi előadó
KEOR kód: 1022

Munkavédelmi előadó képzés munkaterülete
A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenysé-geket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felis-meri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás te-vékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat al-kalmaz. Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képvise-lőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavé-delmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a tovább-képzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődé-sével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális mun-kavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megis-merésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Értelmezi és alkalmazza a munkavédelemre vonatkozó szabályokat.
 • Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakör-nyezet tervezésében.
 • Ismeri a munkaegészségügyi szaktevékenységekre vonatkozó szabályokat.
 • Átfogóan ismeri a munkavédelmi szabályokban meghatározott munkáltatói felada-tokat.
 • Részletesen ismeri a kockázatértékelésre vonatkozó szakmai követelményeket. Isme-ri a munkahigiénés méréseket.
 • Részletesen ismeri az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés kö-vetelményeit.
 • Ismeri azokat a kockázatokat, rendjét.
 • Részt vesz a mentési terv elkészítésében.
 • Összeállítja a munkavédelmi oktatási tematikát.
 • Megtartja a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatását.
 • Ellenőrzi a munkahelyek munkavédelmi előírásainak betartását.
 • Kiállítja a munkavédelmi dokumentumokat hagyományos és elektronikus formában.
 • Együttműködik és kapcsolatot tart a munkavállalókkal, a munkavédelmi képvise-lőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal.
 • Elvégzi a veszélyes létesítményre, munkahelyre, munkaeszközökre, technológiára előírt munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot.
 • Meghatározza a veszélyforrások elleni hatásos védelmet.
 • Elvégzi a munkahely, egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia soron kívü-li ellenőrzését.
 • Együttműködik és kapcsolatot tart tűzvédelmi és környezetvédelmi szakemberekkel.
 • Elősegíti a munkáltató biztonság és egészségmegőrzés iránti elkötelezettségének nö-velését.
 • Hozzájárul a biztonságtudatos, az egészség megőrzését elősegítő munkavállalói magatartás kialakításához.
 • Kialakítja a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmát.
 • A szakirányú szakképesítés birtokában elvégzi a veszélyes munkaeszközökre előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatot.
 • Elvégzi a jogszabályok által munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített felada-tokat.

Munkavédelmi előadó képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Munkavédelmi előadó képzés időtartama
Óraszám: 300 óra

Munkavédelmi előadó képzés munkaerő-piaci relevanciája
A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában elengedhetetlen a megfelelő munkafeltételek biztosítása a munkaerő maximális munkavégző képességének fenntartása érdekében. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok csökkentése a cél, mivel a munkából való kiesés, a gyógykezelés, a rehabilitáció kiadásai a munkavédelem fejleszté-sébe történő befektetéseknél jóval magasabbak. A munkáltató a munkabiztonsági szakte-vékenységnek minősített feladatokat csak munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező sze-méllyel végeztetheti. A munkáltatónak tevékenységének veszélyességi osztályozása és a munkavállalói létszáma alapján – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka-végzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében meghatározott számú és végzettségű munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatnia/igénybe vennie. A munkavédelmi előadó elősegíti a munkakörülmények fejlesztését, ezzel csökkentve a mun-kahelyi balesetek, fokozott expozíciós esetek és foglalkozási megbetegedések bekövetkezté-nek lehetőségét. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében. Részt vesz a helyes munkavédelmi szemlélet és gyakorlat kialakításában. Tevékenységével javítja a munkakörülményeket, amellyel hozzájárul a vállalkozás termelékenységéhez, a versenyképességéhez, a munkavállalók munkavégző képességének megőrzéséhez.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont