Méhész

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 08113004
Szakképesítés megnevezése: Méhész
KEOR kód: 0811

Méhész képzés munkaterülete
A méhész méhcsaládokat kezel, kialakítja a telelő fészket, etetéssel biztosítja a telelő élelem mennyiségét. Elvégzi a méhek gyógykezelését. Megvédi a lépkészletét a kártevőktől, bizto-sítja a méhek nyugodt telelését. Lépeket selejtez, kiolvasztja a viasztartalmukat. Leülepíti és letisztítja a viaszt, tárolja és műlépre cseréli. Új kereteket készít, ezeket behuzalozza, majd beműlépezi. Felújítja a kaptárait, méhészeti eszközeit. Serkenti a méhcsaládjait, bővíti a fészket, kiegyenlíti a méheket, rajzást gátol. Befogja és betelepíti a rajokat. Felkészíti a méh-családokat az aktuális hordásra, méhanyát korlátoz, megnyitja a méztereket. Virágzó nö-vénykultúrát keres, engedélyt kér a méhek telepítésére, előkészíti a terepet a kaptárak lepa-kolásához. Vándoroltatja méheit, ennek megtörténtét bejelenti, elérhetőségét és a veszélyt jelző táblákat a vándorhelyen kifüggeszti. Mézet, lépesmézet, viaszt termel. Méhteleníti a mézes kereteket, beszállítja, lefedelezi és kipörgeti a mézet, szűri, pihentetés után letisztítja, majd tárolja. Kezeli a mézes fedelezést. Virágport termel, összegyűjti, megszárítja, megtisz-títja és tárolja. Méhpempőt, méhmérget termel, propoliszt gyűjt. Méhanyákat nevel, pároz-tat és anyásít. Méhcsaládokat szaporít. Feldolgozza a méhészeti termékeket. Szakszerűen használja a méhészeti munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. Betartja a munkavédel-mi, a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat. Önállóan dolgozik, de együttműködik más méhészekkel. Rendszeresen képzi magát, figyelemmel követi a világhá-lón, a továbbképzéseken az új megoldásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • A sokféle kaptártípus és keretméret közül kiválasztja a magyar viszonyok között a számára legmegfelelőbb.
 • Szakszerűen használja a védőfelszerelést, a méhek megfékezésének eszközeit.
 • Elvégzi a méhcsaládok kezelését, eltervezi és végrehajtja a méhcsaládok bővítését, élelemmel való ellátását, a betegségek elleni védekezéseket.
 • A méhcsaládokat szükség szerint kiegyenlíti, erősíti, megcsapolja. Építtet, rajzást gá-tol.
 • Megnyitja a méztereket, vándoroltatja a méheket, megállapítja a méz érettségét, el-veszi a mézes kereteket, hazaszállítja, lefedelezi, kipörgeti a mézet, kezeli a mézes fedelezést, letisztítja és szakszerűen tárolja a hordós mézet.
 • Lépesmézet, méhmérget, propoliszt, viaszt, méhpempőt, virágport termel, feldolgoz és tárol.
 • Méhcsaládokat szaporít, méhanyákat nevel pároztat és felhasznál.
 • Megkülönbözteti és jellemezni tudja a nyugati mézelő méh négy legismertebb alfa-ját.
 • Felismeri a mézelő méhek három kasztját, megtalálja a munkásméhek között a méhanyát. Meg tudja különböztetni a fedett fiasítást a fedett méztől. Viselkedésük megfigyeléséből következtetni tud a méhek tevékenységére.
 • Elvégzi a méhcsalád kötelezően előírt méhegészségügyi vizsgálatát.
 • Mintát gyűjt a betegségre gyanús méhekből, a fiasításból, méhhullákból, kaptár-törmelékből és azokat laboratóriumi vizsgálatra küldi.
 • Betartja a méhegészségügyi zárlati intézkedéseket.
 • Védekezik a méhbetegségek, méhkártevők ellen.
 • Megtervezi az éves atkavédekezés módját és idejét.
 • Szakszerűen használja a méhészeti gyógyszereket, ellenőrzi a védekezés haté-konyságát.
 • Megkülönbözteti a méhlegelő méhek számára értékes és értéktelen növényeit. Ki-választja a vándoroltatásra alkalmas növényállományt. Meghatározza a méhek telepítésének optimális távolságát.
 • Felismeri a méhlegelő nektár és virágpor termelő növényeit. Megkülönbözteti a fagykárt szenvedett fákat és cserjéket az éptől. A virágbimbó fejlettsége alapján meghatározza a méhek telepítésének idejét.
 • Vándorlási tervet készít. Megszervezi a méhek bérporzásra való szállítását.
 • Gondoskodik a méhcsaládok fejlesztését szolgáló virágporos méhlegelőre történő vándoroltatásról.
 • Méhlegelő javítási tervet készít végrehajtja a növények telepítését.
 • Elintézi a méhek letelepítésével kapcsolatos engedélyek beszerzését. Az önkor-mányzatoknál a határidők betartásával be- és kijelenti a méhek letelepítését és el-szállítását. Eleget tesz a méhcsaládok tartásának február végi bejelentési kötele-zettségének.

Méhész képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Méhész képzés időtartama
Óraszám: 240 óra

Méhész képzés munkaerő-piaci relevanciája
Magyarországon a méhészetek jellemzően családi keretek között őstermelőként üzemel-nek, csak kevés nagyobb vállalkozás jött létre, azok is főképpen a méhészeti termékek fel-dolgozásával foglalkoznak. A méhész szakmai képzésen résztvevők és sikeres vizsgázók döntő hányada a saját vállalkozásában kamatoztatja tudását. Magyarországon megközelí-tőleg húszezren méhészkednek. Évente átlagosan ezren kezdik el ezt a tevékenységet. Csak azok tudnak hosszútávon megmaradni a szakmában, akik hajlandók elsajátítani a szakmai ismereteket. Ennek egyik leghatékonyabb módja a szervezett méhészképzés.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont