Kutyakozmetikus

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 108844004
Szakképesítés megnevezése: Kutyakozmetikus
KEOR kód: 1088

Kutyakozmetikus képzés munkaterülete
A kutyakozmetikus feladata az Európában leggyakrabban előforduló kutyafajták ismerete alapján az állat szakszerű kozmetikai és egyéb ápolási teendőinek ellátása, illetve a tevé-kenységhez kapcsolódó szakmai tanácsadás, valamint a vállalkozás megteremtése és mű-ködtetése.

A szakképesítéssel rendelkező képes
A kutyakozmetikus képes felismerni az Európában leggyakrabban előforduló kutyafajtákat és azokat a fajtaleírásuknak és szőrtípusuknak megfelelő, szakszerű kozmetikai ellátásban részesíteni, egyéb ápolási feladatokat elvégezni, otthoni kozmetikai ápoláshoz szaktanácsot adni. Munkája során szoros kapcsolatot tart az állattartóval, törekszik az ügyféllel való ha-tékony kommunikációra. Feladatát az állatvédelmi szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. Képes elvégezni a kozmetikai ellátás során az állatok balesetmentes, szakszerű rögzítését, figyelemmel kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, viselkedé-sét. Szükség esetén gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Ismeri a ku-tyák anatómiáját, gyakoribb betegségeit, ezen alapismeretek birtokában képes megkülönböz-tetni az egészséges és beteg állatot. Indokolt esetben állatorvosi konzultációt javasol. Tisztá-ban van az állatorvosi tevékenység fogalmával legalapvetőbb, a kutyakozmetikai ellátás szempontjából legfontosabb jogszabályi vonatkozásaival, a jogosulatlan tevékenység elkerü-lése érdekében. Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzésé-hez felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik. A szolgáltatáshoz kapcsolódó vállalkozási ismeretek elsajátítása révén megteremti és működteti a vállalkozását, és biztosít-ja a kutyakozmetikai szalon működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét. Munkája során betartja az állatvédelmi-, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a szakmai újdonságokat, törekszik a hazai szakmai anyagok és a nemzetközi trendek megismerésére

Kutyakozmetikus képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Kutyakozmetikus képzés időtartama
Óraszám: 320 óra

Kutyakozmetikus képzés munkaerő-piaci relevanciája
A hazai állategészségügyi és állatjóléti szabályozás megköveteli az állat jólétéért és egész-ségvédelméért felelős állattartói hozzáállást a kedvtelésből tartott állatok esetében is. A jogszabályok lefektetik, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, mely magában foglalja az állat fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, te-nyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő életkörülmények biztosítását, tartási, takarmányozási igényeinek kielégítését, ezen belül pedig az állatok tisztán tartását és gondozását is. A jogszabályi kötelezettség megléte mellett az a gazdasá-gi tényező is jelentős szempontnak minősül, mely szerint a tartott állatok számával megnő az igény a kapcsolódó szolgáltatásokra is. A kedvtelésből tartott állatok, így a kutyák tar-tása rendkívül népszerű, sokan családtagként tekintenek állataikra. A Magyarországon tartott kisállatok száma évről évre nő, egyes becslések szerint jelenleg 3 millió kutyát tarta-nak. Független felmérés szerint hazánkban az emberek 36 százaléka lakik olyan háztar-tásban, amelyben van kutya. A kutyás háztartás lényegesen gyakoribb a községekben, mint a városokban. Budapesten a legkisebb a kutyás háztartások aránya. A válaszadók jelentős része nem zárta ki, hogy lesz (újabb) kutyája. A felelős állattartás igényének növe-kedésével az állattartásra épülő vállalkozásokra, így a hazai kutyakozmetikusokra is egyre nagyobb igény fog mutatkozni a jövőben. A kutyakozmetikus ugyanis tevékenyen hozzá-járulhat az egyedek egészségének és jólétének védelméhez, megőrzéséhez azok szakszerű ápolása és az állatok otthoni gondozására vonatkozó tanácsadási tevékenysége révén.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont