Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával

Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
Szakképesítés azonosító száma: 07134024
Szakképesítés megnevezése: Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával
KEOR kód: 0713

Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával képzés munkaterülete
A Középfeszültségű hálózati FAM szerelő távolból végzett technológiával létesítési, üzem-zavar megelőzési, javítási és karbantartási feladatokat hajt végre középfeszültségű villamos szabadvezeték hálózatokon és berendezéseken írásos munkautasítás (FAM engedély) alap-ján, a hálózat feszültség alatti állapotában, a folyamatos üzem ellátás érdekében és a fo-gyasztó zavartatása nélkül. Az áramút részét képező hálózati elemein méréseket végez, vil-lamos és mechanikai kötéseket létesít, bont, helyreállít. Szakmai, munkavédelmi ismeretei és felszerelései használatával, távolból végzett (rudas) módszerrel kapcsoló és más technoló-giai elemeken FAM beavatkozást végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Digitális adatrögzítőn a középfeszültségű hálózaton távolból végzett FAM tevé-kenységet dokumentál.
 • A középfeszültségű hálózaton távolból végzett FAM tevékenységhez a munkahe-lyet, munkaeszközöket és anyagokat előkészíti.
 • Munkaállást (földön, oszlopon, építhető létraálláson, személyemelő munkagép kosa-rában) kialakít, telepít (amennyiben személyemelő munkagép kosárban FAM be-avatkozást végez)
 • Villamos, mechanikai méréseket végez (áram, feszültség, magasság, húzóerő). Használja az előírás szerinti egyéni védőeszközöket, a magasban való munkavégzés védőeszközeit.
 • KÖF szabadvezetéki áramköröket FAM távolból végzett munkamódszerrel bont, lé-tesít villamosan terheletlen és terhelés alatti állapotban. Villamos, mechanikai köté-seket kivitelez a vonatkozó szabályok szerint. Használja az előírás szerinti egyéni védőeszközöket, a magasban való munkavégzés védőeszközeit. Kapcsolatot tart az illetékes üzemirányítóval. Írásos FAM dokumentáció (munkautasítás, stb.) alapján meghatározza a munkaterv lépéseit, több végrehajtási alternatívát elemez. A kapott feladatot elemzi munka-, tűz- és környezetvédelmi szempontból és figyelembe veszi a kivitelezés során. Kockázatelemzést készít a kapott munkafeladatról, a kockázat-elemzésben feltárt kockázatokra megelőző intézkedéseket hoz.
 • KÖF szabadvezetéki újonnan létesült leágazásokat villamos hálózatra kapcsol, meg-lévő hálózatokat csatlakoztat és leválaszt FAM távolból végzett technológiával. Használja az előírás szerinti egyéni védőeszközöket, különös tekintettel a magasban való munkavégzés védőeszközeit. Kapcsolatot tart az illetékes üzemirányítóval. Írá-sos FAM dokumentációt (munkautasítás, stb.) alapján meghatározza a munkaterv lépéseit, több végrehajtási alternatívát elemez ki. Az kapott feladatot elemzi munka-, tűz- és környezetvédelmi szempontból és figyelembe veszi a kivitelezés során. Koc-kázatelemzést készít a kapott munkafeladatról, a kockázatelemzésben feltárt kocká-zatokra megelőző intézkedéseket hoz.
 • KÖF szabadvezetéki hálózati elemeket, készülékeket, pl.: oszlopkapcsolókat, KÖF FAM távolból végzett technológiával karbantart, elemeket cserél oszlopkapcsolók nyitott vagy zárt állapotában. Használja az előírás szerinti egyéni védőeszközöket, különös tekintettel a magasban való munkavégzés védőeszközeit. Kapcsolatot tart az illetékes üzemirányítóval. Kockázatelemzést készít a kapott munkafeladatról, a kockázatelemzésben feltárt kockázatokra megelőző intézkedéseket hoz.

Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:

 • villanyszerelő
 • technikus
 • mérnök

Továbbá az alábbi együttes teljesülése:

 • Emelőgépkezelő vizsga hidraulikus szerelőkosaras jármű (4224) kategóriában
 • Elsősegély nyújtó tanfolyam

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 2 év erősáramú hálózati gyakorlat

Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával képzés időtartama
Óraszám: 120 óra

Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával képzés munkaerő-piaci relevanciája
A magyar villamosenergia-rendszer minőségi mutatóinak (pl. MEKH-1, MEKH-2) szinten tartása és javítása a hálózati engedélyesek kiemelt érdeke. A villamosenergia ellátás kima-radás minél alacsonyabb szinten való tartásának egyik fő eszköze a KÖF FAM technológi-ával elvégzett beavatkozások, ezen beavatkozások üzem közben feszültség alatti hálóza-tokon történnek részletes szabályok alapján ebből kifolyólag magasfokú biztosági szinten. Az elvégzett FAM munkák a gazdaság, lakosság és ipari fogyasztók zavartatása nélkül valósulnak meg.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont