Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával

Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
Szakképesítés azonosító száma: 07134025
Szakképesítés megnevezése: Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával
KEOR kód: 0713

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával képzés munkaterülete
A Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával létesítési, üzemzavar megelőzé-si, javítási és karbantartási feladatokat hajt végre középfeszültségű villamos szabadvezeték hálózatokon és berendezéseken írásos munkautasítás (FAM engedély) alapján, a hálózat fe-szültség alatti állapotában, a folyamatos üzem ellátás érdekében és a fogyasztó zavartatása nélkül. Az áramút részét képező hálózati elemein méréseket végez, villamos és mechanikai kötéseket létesít, bont, helyreállít. Szakmai, munkavédelmi ismeretei és felszerelései haszná-latával, kombinált technológiával, érintéses módszerrel kapcsoló és más technológiai eleme-ken FAM beavatkozást végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Digitális adatrögzítőn a középfeszültségű hálózaton végzett kombinált KÖF FAM tevékenységet dokumentál.
 • A középfeszültségű hálózaton kombinált KÖF FAM tevékenységhez a munkahe-lyet, munkaeszközöket és anyagokat előkészíti.
 • Munkaállást (földön, oszlopon, építhető létraálláson, szigetelt gémű személyemelő munkagép kosarában) kialakít, telepít.
 • Villamos, mechanikai méréseket végez (áram, feszültség, magasság, húzóerő). Használja az előírás szerinti egyéni védőeszközöket, a magasban való munkavégzés védőeszközeit.
 • KÖF szabadvezetéki áramkörök FAM kombinált technológiával szigetelőt cserél fe-szítő szimplán, feszítő duplán, tartó szimplán, tartó duplán, terelőben. Áramkötést bontlétesít villamosan terheletlen és terhelés alatti állapotban, új és meglévő leága-zást bont-beköt, oszlopkapcsolót karbantart, cserél, beépít nyitott és zárt állapotban. Villamos, mechanikai kötéseket kivitelez a vonatkozó szabályok szerint. Használja az előírás szerinti egyéni védőeszközöket, a magasban való munkavégzés védőesz-közeit és a KÖF FAM szigetelő gumikesztyűt és bőrkesztyűt. Kapcsolatot tart az ille-tékes üzemirányítóval. Írásos FAM dokumentáció (munkautasítás, stb.) alapján meghatározza a munkaterv lépéseit, több végrehajtási alternatívát elemez. A kapott feladatot elemzi munka-, tűz- és környezetvédelmi szempontból és figyelembe veszi a kivitelezés során. Kockázatelemzést készít a kapott munkafeladatról, a kockázat-elemzésben feltárt kockázatokra megelőző intézkedéseket hoz.
 • KÖF szabadvezetéki hálózatokon KÖF FAM kombinált technológiával tartószerke-zet szerelvényeket átalakít (keresztkart, csúcstartót cserél). Vonali bontási helyet ki-alakít, vezető folytonosságát helyreállítja. Szálkisodródást javít. Használja az előírás szerinti egyéni védőeszközöket, különös tekintettel a magasban való munkavégzés védőeszközeit és a KÖF FAM szigetelő gumikesztyűt és bőrkesztyűt. Kapcsolatot tart az illetékes üzemirányítóval. Írásos FAM dokumentáció (munkautasítás, stb.) alapján meghatározza a munkaterv lépéseit, több végrehajtási alternatívát elemez ki. A kapott feladatot elemzi munka-, tűz- és környezetvédelmi szempontból és fi-gyelembe veszi a kivitelezés során. Kockázatelemzést készít a kapott munkafeladat-ról, a kockázatelemzésben feltárt kockázatokra megelőző intézkedéseket hoz.
 • KÖF szabadvezetéki hálózati elemeket, készülékeket, pl.: oszlopkapcsolót KÖF FAM kombinált technológiával karbantart, elemeket cserél, oszlopkapcsolók nyitott vagy zárt állapotában. Vezető egyéb mechanikai sérüléseit javítja (pl. elemi-szál szaka-dás). Biztonsági övezeten belül KÖF FAM kombinált módszerrel gallyaz. Madárvé-dő burkolatot fel-és leszerel keresztkarra – vezetőre – szigetelőre. Idegen tárgyakat távolít el vezetőről. Használja az előírás szerinti egyéni védőeszközöket, különös te-kintettel a magasban való munkavégzés védőeszközeit és a KÖF FAM szigetelő gu-mikesztyűt és bőrkesztyűt. Kapcsolatot tart az illetékes üzemirányítóval. Kockázat-elemzést készít a kapott munkafeladatról, a kockázatelemzésben feltárt kockázatok-ra megelőző intézkedéseket hoz.

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:

 • villanyszerelő
 • technikus
 • mérnök

Továbbá az alábbi együttes teljesülése:

 • Emelőgépkezelő vizsga hidraulikus szerelőkosaras jármű (4224) kategóriában
 • Elsősegély nyújtó tanfolyam
 • Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával szakképesítés
 • Motorfűrész kezelő vagy annak megfelelő szakképesíté

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 2 év erősáramú hálózati gyakorlat, továbbá 1 év Középfeszültségű FAM szerelő távol-ból végzett technológiával gyakorlat

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával képzés időtartama
Óraszám: 120 óra

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával képzés munkaerő-piaci relevanciája
A magyar villamosenergia-rendszer minőségi mutatóinak (pl. MEKH-1, MEKH-2) szinten tartása és javítása a hálózati engedélyesek kiemelt érdeke. A villamosenergia ellátás kima-radás minél alacsonyabb szinten való tartásának egyik fő eszköze a KÖF FAM kombinált technológiával elvégzett beavatkozások, ezen beavatkozások üzem közben feszültség alat-ti hálózatokon történnek részletes szabályok alapján ebből kifolyólag magasfokú biztosági szinten. Az elvégzett FAM munkák a gazdaság, lakosság és ipari fogyasztók zavartatása nélkül valósulnak meg.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont