Koszorúkészítő

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 08192003
Szakképesítés megnevezése: Koszorúkészítő
KEOR kód: 0819

Koszorúkészítő képzés munkaterülete
A koszorúkészítő SNI szakképesítéssel rendelkező szakember dísznövényekből, vágott vi-rágokból, zöldekből, örökzöldekből, száraz/selyemvirágból koszorút készít. Ismeri a koszo-rúkötés technikáit, formai követelményeit. Precízen használja és karbantartja a munkájá-hoz szükséges szerszámokat, eszközöket. Szakszerűen tisztítja fel a növényi részeket és ké-szíti elő azokat a további felhasználásra. Ismeri a legújabb hazai, nemzetközi trendeket és munkájában alkalmazza azokat. Önállóan és csapatban képes dolgozni, illetve együttmű-ködni a szakmai munkában résztvevőkkel és más szakmában dolgozókkal. Önállóan kalku-lálja ki az adott készítményhez szükséges anyagokat. A koszorúkészítő ismeri a készítmé-nyekhez szükséges alapanyagokat és a rögzítéshez, szár hosszabbításhoz, vízutánpótláshoz szükséges anyagokat, technikákat. Betartja a munka, -balesetvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Szakszerűen előkészíti, feltisztítja az élő növényi részeket, kiegészítőket a további felhasználásra.
  • A készítményhez koszorúalapot és megfelelő alapanyagot választ, használ fel.
  • A koszorúk elkészítéséhez technikai segédeszközöket, kiegészítőket használ.
  • Anyagmennyiséget értelmez és kalkulál, továbbá a megrendelésben rögzített anya-gokat használja fel.
  • Eseményekre, megrendelésekre, különböző stílusban koszorút készít.
  • Munkája során alkalmazza a tűz, balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokat.

Koszorúkészítő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Koszorúkészítő képzés időtartama
Óraszám: 480 óra

Koszorúkészítő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A koszorúkészítő SNI szakképesítéssel rendelkező szakember a virágkötészet egyik fontos területén tevékenykedik. Egy virágüzlet/ virág elárusító hely napi forgalmában meghatá-rozó lehet a koszorúkészítésből származó bevétel. Sok esetben a hétköznapi forgalom mel-lett korlátozott ideje van a virágüzletben dolgozóknak a koszorúalapok elkészítésére és bedíszítésére, ezért is indokolt ezt a területet külön kezelni. A koszorúkészítés nem kell, hogy az üzletben történjen, ezzel tehermentesítés érhető el. Gazdasági oldalról megköze-lítve a koszorúkészítő a vállalkozás terheit csökkenti, hiszen az általa előállított késztermék bekerül a forgalomba és nem az üzletben dolgozóknak kell a napi forgalom mellett előállí-tani a terméket.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont