Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő

Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
Szakképesítés azonosító száma: 07134026
Szakképesítés megnevezése: Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő
KEOR kód: 0713

Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő képzés munkaterülete
Kisfeszültségű szakszolgálati FAM (feszültség alatti munkavégzés) szerelő az üzem folyto-nossága érdekében, a hálózat kikapcsolása nélkül létesítési, üzemzavar megelőzési és javí-tási, karbantartási feladatokat végez kisfeszültségű, váltakozó- és egyenfeszültségű villamos védelmi és irányítástechnikai, segédüzemi hálózatokon és berendezéseken.

A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Készülék vezérlő szekrényében, elosztó szekrényben, reléállványon (relészekrényben), vezénylőn megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, és feszültség alatt be-köti, eltávolítja, kicseréli a működtető, védelmi és irányítástechnika berendezés rész-egységeit. Feszültség alatti beavatkozást végez a védelmi-, jelző-, reteszelő-, működte-tő-, irányítástechnikai és segédüzemi áramkörök készülékein, szerelvényein, vezeté-kezésén.
  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, és feszültség alatt beköti, eltávo-lítja, kicseréli a segédüzemi berendezés részegységeit.
  • Kisfeszültségű sínezések kötéseit ellenőrzi. Megtervezi a műveletsort, kockázatértéke-lést végez és feszültség alatt új kötéseket létesít, kötéseket bont.
  • Feszültség alatt hibát keres a kisfeszültségű védelmi és irányítástechnikai, valamint segédüzemi berendezéseken. Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez és elvégzi a javítást.
  • Értelmezi és kitölti a munkavégzéshez kapcsolódó írásos vagy elektronikus dokumen-tumokat (pl. FAM engedély). Ügyviteli szoftvert használ.

Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Villanyszerelő; Technikus; Mérnök
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő képzés időtartama
Óraszám: 24 óra

Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A villamosenergia termelő-, elosztó társaságok és a felhasználók alapvető érdeke a folya-matos üzem. Az időnként szükségessé váló tervezett vagy nem tervezett installációs, re-konstrukciós, karbantartási, üzemzavar megelőzési, javítási feladatok ezt a folyamatos üzemet zavarják. A kisfeszültségű hálózatokon – beleértve a villamos védelmi és irányítás-technikai, segédüzemi berendezéseket is -, a FAM (feszültség alatti munkavégzés) módsze-reinek alkalmazásával ezeket a feladatokat a hálózat kikapcsolása nélkül lehet elvégezni, így biztosítva a folyamatos üzemet a szükségessé váló munkák elvégzése alatt is. A kisfe-szültségű FAM szerelők képesek kiszolgálni ezt az igényt.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont