Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
Szakképesítés azonosító száma: 07134027
Szakképesítés megnevezése: Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
KEOR kód: 0713

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő képzés munkaterülete
A Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM (feszültség alatti munkavégzés) szerelő az üzem folytonossága érdekében, a kisfeszültségű szabadvezeték hálózat kikapcsolása nélkül

  • szabadvezetéki elosztói berendezésekben készüléket cserél (pl. áramváltó, biztosító aljzat, gyűjtősín, mágnes-kapcsoló, sorkapocs),
  • szabadvezetéki elosztó biztosítószekrényt létesít, cserél,
  • szigetelőt cserél,
  • vezetékbeszabályozást végez,
  • tartószerkezetet cserél,
  • vezetéket cserél.

A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, és feszültség alatt cserél készülé-ket (pl. áramváltó, biztosító aljzat, gyűjtősín, mágnes-kapcsoló, sorkapocs) kisfeszült-ségű szabadvezetéki elosztói berendezésekben.
  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, és feszültség alatt létesít, cserél kisfeszültségű szabadvezetéki elosztó biztosítószekrényt.
  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, és feszültség alatt végez veze-tékbeszabályozást, cserél szigetelőt, tartószerkezetet, vezetéket kisfeszültségű szabad-vezeték hálózaton.
  • Értelmezi és kitölti a munkavégzéshez kapcsolódó írásos vagy elektronikus dokumen-tumokat (pl. FAM engedély). Ügyviteli szoftvert használ.

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Villanyszerelő; Technikus; Mérnök
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő képzés időtartama
Óraszám: 40 óra

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A villamosenergia termelő-, elosztó társaságok és a felhasználók alapvető érdeke a folya-matos üzem. Az időnként szükségessé váló tervezett vagy nem tervezett installációs, re-konstrukciós, karbantartási, javítási feladatok ezt a folyamatos üzemet zavarják. A kisfe-szültségű hálózatokon a FAM (feszültség alatti munkavégzés) módszereinek alkalmazásá-val ezeket a feladatokat a hálózat kikapcsolása nélkül lehet elvégezni, így biztosítva a fo-lyamatos üzemet a szükségessé váló munkák elvégzése alatt is. A kisfeszültségű FAM sze-relők képesek kiszolgálni ezt az igényt.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont