Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő

Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
Szakképesítés azonosító száma: 07134028
Szakképesítés megnevezése: Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő
KEOR kód: 0713

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő képzés munkaterülete
A kisfeszültségű mérőhelyi FAM (feszültség alatti munkavégzés) szerelő az üzem folytonos-sága érdekében, a hálózat kikapcsolása nélkül szerelési, karbantartási, javítási munkát vé-gez kisfeszültségű villamos fogyasztásmérő berendezéseken.
A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, és feszültség alatt beköti, eltá-volítja, kicseréli a kisfeszültségű fogyasztásmérő berendezés részegységeit (pl. fo-gyasztásmérő, áramváltó, kismegszakító, gyűjtősín, mágnes-kapcsoló, sorkapocs).
  • Feszültség alatt hibát keres kisfeszültségű közvetlen és áramváltós fogyasztásmérő berendezéseken.
  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez és elvégzi a javítást.
  • Értelmezi és kitölti a munkavégzéshez kapcsolódó írásos vagy elektronikus doku-mentumokat (pl. FAM engedély). Ügyviteli szoftvert használ.

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Villanyszerelő; Technikus; Mérnök
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő képzés időtartama
Óraszám: 24 óra

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A villamosenergia termelő-, elosztó társaságok és a felhasználók alapvető érdeke a folya-matos üzem. Az időnként szükségessé váló tervezett vagy nem tervezett installációs, re-konstrukciós, karbantartási, javítási feladatok ezt a folyamatos üzemet zavarják. A kisfe-szültségű hálózatokon a FAM (feszültség alatti munkavégzés) módszereinek alkalmazásá-val ezeket a feladatokat a hálózat kikapcsolása nélkül lehet elvégezni, így biztosítva a fo-lyamatos üzemet a szükségessé váló munkák elvégzése alatt is. A kisfeszültségű FAM sze-relők képesek kiszolgálni ezt az igényt.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont