Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
Szakképesítés azonosító száma: 07134010
Szakképesítés megnevezése: Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
KEOR kód: 0713

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő képzés munkaterülete
A Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM (feszültség alatti munkavégzés) szerelő az üzem folytonossága érdekében, a hálózat kikapcsolása nélkül

  • szerelési, karbantartási, javítási munkát végez kisfeszültségű villamos fogyasztásmérő be-rendezéseken,
  • csatlakozó szerelési munkát végez kisfeszültségű szabadvezetéken,
  • szerelési, karbantartási, javítási munkálatokat végez közvilágítási berendezéseken.

A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, és feszültség alatt beköti, eltávo-lítja, kicseréli a kisfeszültségű fogyasztásmérő berendezés részegységeit (pl. fogyasz-tásmérő, áramváltó, kismegszakító, gyűjtősín, mágnes-kapcsoló, sorkapocs).
  • Feszültség alatt hibát keres kisfeszültségű közvetlen és áramváltós fogyasztásmérő be-rendezéseken. Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez és elvégzi a javí-tást.
  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez és feszültség alatt csatlakozót szerel kisfeszültségű villamos szabadvezeték hálózaton.
  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez és feszültség alatt kisfeszültségű közvilágítási készüléket, lámpatestet beköt, eltávolít, cserél, javít.
  • Értelmezi és kitölti a munkavégzéshez kapcsolódó írásos vagy elektronikus dokumen-tumokat (pl. FAM engedély). Ügyviteli szoftvert használ.

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Villanyszerelő; Technikus; Mérnök
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő időtartama
Óraszám: 32 óra

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A villamosenergia termelő-, elosztó társaságok és a felhasználók alapvető érdeke a folya-matos üzem. Az időnként szükségessé váló tervezett vagy nem tervezett installációs, re-konstrukciós, karbantartási, javítási feladatok ezt a folyamatos üzemet zavarják. A kisfe-szültségű hálózatokon a FAM (feszültség alatti munkavégzés) módszereinek alkalmazásá-val ezeket a feladatokat a hálózat kikapcsolása nélkül lehet elvégezni, így biztosítva a fo-lyamatos üzemet a szükségessé váló munkák elvégzése alatt is. A kisfeszültségű FAM sze-relők képesek kiszolgálni ezt az igényt.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont