Kerékpárszerelő

Ágazat megnevezése: Specializált gép- és járműgyártás
Szakképesítés azonosító száma: 07153008
Szakképesítés megnevezése: Kerékpárszerelő
KEOR kód: 0715

Kerékpárszerelő képzés munkaterülete
A kerékpárszerelő új kerékpárok összeszerelését, beállításait továbbá a kerékpárok teljeskö-rű szervizelését végzi. Ellátja a kapcsolódó ügyfélszolgálati – szakmai tájékoztatói, tanács-adói – és kereskedelmi tevékenységeket egyaránt. Tisztában van vele, hogy milyen alkatré-szekből, és hogyan épül fel egy kerékpár, ismeri a kerékpár egészének, valamint a részrend-szereihez, illetve a gépelemeihez kapcsolódó működési elveit. Magas fokú diagnosztikai kultúrával rendelkezik, korszerű hibakeresési módszereket alkalmaz. Szem előtt tartja a megrendelők, illetve az ügyfelek igényeit, az aktuális trendeket, új technológiai megoldáso-kat és a változatos, innovatív módszereket. Átfogó „brand” ismeretekkel rendelkezik, így munkáját márka függetlenül tudja ellátni, valójában bármilyen kerékpár szerelését, szervi-zelését el tudja látni, mert ismeretei és gyakorlati tudása alkalmassá teszi arra is, hogy a legújabb, illetve a praxisában még elő nem forduló esetet is biztonsággal kezelje. Ehhez a szakmai köreiben megtalálja az együttműködő segítséget, illetve ismeri és használja azokat az online felületeket, amelyeken megtalálja a munkájához szükséges információkat.

Jártas az e-bike, pedelec világában is. Munkája során raktári, illetve készletgazdálkodást végez. Egyszerűbb gazdasági és gazdaságossági számításokat végez, árajánlatot készít. Ke-reskedelmi tevékenysége során szakszerű csomagolási feladatokat is ellát. Hivatalos szám-lát állít ki a vásárló számára (ismeri és használja az online számlázási módszereket is). Al-kalmazza a szükséges szoftvereket. A felhasználandó alkatrészeket, valamint a kompletten szerelendő szerkezeti egységeket kiválasztja és az egész szerelési tevékenységet előzetesen megtervezi. A felhasználandó anyagokat, valamint a szükséges segédanyagokat előkészíti. Szakszerűen használja a gépeket, kézi szerszámokat. Betartja a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi a környezetvédelmi és további biztonsági előírásokat. Csapatmunkában dolgo-zik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Munkadarab, vagy térhatású ábra alapján egyszerű geometriájú alkatrészről felvételi vázlatot készít.
 • Műszaki rajz alapján kiválasztja az egyszerű, fémből készült alkatrészek gyártásá-hoz szükséges eszközöket, szerszámokat, kisgépeket. Előkészíti a munkahelyet, és elrendezi a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, eszközöket.
 • Műszaki rajz alapján előgyártmányt választ, műveleti sorrendtervet készít, majd kézimegmunkálással, és/vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt.
 • Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi.
 • Műszaki dokumentáció (összeállítási rajz és darabjegyzék) alapján csavarkötéssel, szegecskötéssel egyszerű alkatrészcsoportokat összeszerel.
 • Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket összeállít. Az áramköri elemeket a választott technológia szerint szakszerűen csatlakoztatja.
 • Villamos kötéseket és lágyforrasztással készült kötést hoz létre.
 • Egyszerű villamos áramkörökön elvégzi a feszültség, áramerősség és ellenállás mé-rését. Egyszerű elektrotechnikai alaptörvényeket méréssel igazol.
 • Azonosítja és kezeli a hiba- és túláramvédelmi eszközöket. Felismeri a lehetséges veszélyforrásokat.
 • Az elvégzett munkát dokumentálja. Szövegszerkesztő, vagy táblázatkezelő prog-ramban rögzíti a mérési eredményeket.
 • A munkavégzés során betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat.
 • Alapvető gépészeti méréseket és ellenőrzéseket végez.
 • Anyagokat választ, előkészít, megmunkál.
 • Az új kerékpár szerkezeti egységeit szakszerűen összeszereli. Az alkotó elemeket – szerkezeti egységeket, gépelemeket előkészíti. Beépíthetőségüket előzetesen ellenőr-zi, állagmegóvásukról korszerű kenéstechnikával gondoskodik, a csatlakozó részek egymáshoz viszonyított (relatív) helyzeteit beállítja.
 • A kerékpár teljes körű szervizelésének első lépéseként diagnosztizál. Korszerű hiba felmérést végez a megrendelő/ügyfél kikérdezésétől a műszeres vizsgálatokig.
 • A javításhoz szükséges mértékben szétszereli a kerékpárt. A kézi szerszámokat, gépeket berendezéseket, szerkezeti és segédanyagokat szakszerűen kezeli, illetve alkalmazza.
 • Beépítést megelőzően a csapágyak tisztítását, újra zsírozását, beállítását végzi. A megtört kerekeket centrírozza, a váltó és fék rendszereket szervizeli, az elhaszná-lódott alkatrészeket cseréli.
 • Az ügyfeleket, vásárlókat fogadja, telefonon, e-mailen kapcsolatot tart, kérdésekre szakszerűen válaszol. A rendeléseket felveszi, illetve az interneten beérkezett ren-deléseket is kezeli.
 • Raktárkészletet kezel. Munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat végez.
 • A jármű rutin biztonsági ellenőrzését elvégzi, képes a szükséges műveletek kielégítő kivitelezésére.

Kerékpárszerelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Kerékpárszerelő időtartama
Óraszám: 500 óra

Kerékpárszerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A kerékpározás kultúrájának fejlődésével, tömegesedésével jelentkező, illetve erősödő tár-sadalmi kihívásra adnak választ azok a műszaki, kereskedelmi és kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások, melyek aktív szakszerű művelője a szakképzett kerékpárszerelő a munka-erőpiacon. A kerékpározás, mint sport, mint társas tevékenység, illetve hobbi igényli az eszközök megbízhatóságát, karbantartását, meghibásodás esetén a mentést, illetve a szer-vizelést egyaránt. A vállalkozások mindezt sikeres üzleti működés mellett úgy teszik, hogy eközben a káros anyagokat kibocsátó közlekedés környezetbarát alternatíváját is támogat-ják. A kerékpárszerelő a munkaerőpiacon kereskedelmi tevékenységet is folytatva elősegíti a kerékpáros közlekedési kultúra további elterjedését, a keletkező igények kiszolgálását a kapcsolódó sport és hobbi, illetve társas programok eszközrendszerének biztosításával, beleértve az e-bike a sílécek, hódeszkák és további eszközöket. Magának a szakképesítés-nek a munkaerőpiaci relevanciája is erősödik a társadalmi igény növekedésével és diffe-renciálódásával. A minőségi igényeket kielégíteni képes, a gyorsan változó és fejlődő szakmát „on the job” tanuló szakember számára hosszabb távon is megélhetést biztosít ez a szakterület, illetve szakképesítés a munkaerőpiacon, akár alkalmazottként, akár önálló vállalkozóként.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont