Kéményseprő

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
Szakképesítés azonosító száma: 10323027
Szakképesítés megnevezése: Kéményseprő
KEOR kód: 1032

Kéményseprő képzés munkaterülete
A kéményseprő önállóan elvégzi az égéstermék-elvezetők és tartozékainak tisztítását, ellen-őrzését, műszaki felülvizsgálatát, valamint kéményseprőmester irányításával az égéster-mék-elvezető műszaki vizsgálatát. Feladatellátása során feltárja az égéstermékelvezető hi-báit. Alapvető műszaki kommunikációt folytat, tájékoztatja szóban és írásban az ügyfeleket a szükséges információkról, építész-, gépész tervet olvas. Elvégzi az alapvető tüzeléstechni-kai és az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos méréseket, továbbá a tüzelőberendezések égés-termék- és töltet oldali tisztítását, valamint a szellőzési rendszerek ellenőrzését, tisztítását. Kapcsolódó preventív tűz- és környezetvédelmi, energiahatékonysági tevékenységet végez. Kitölti a munkavégzéshez rendszeresített dokumentumokat. Célspecifikus elektronikus rendszerben történő adatrögzítést és adatfeldolgozást végez. Alapvető informatikai rend-szerekben felhasználói szinten dolgozik. Baleset esetén intézkedik a veszélyhelyzet elhárítá-sa érdekében a tűz-, baleset-, munkavédelmi és elsősegély-nyújtási szabályok és etikai elvá-rások szerint.

A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Szóban és írásban tájékoztatja az ügyfeleket a kéményseprőipari tevékenység során észleltekről.
  • Felmérve a munkavégzés tűz-, munka- és környezetvédelmi kockázatait, baleset esetén intézkedik a veszély elhárításáról, szükség esetén szakszerű elsősegélyt nyújt.
  • Preventív tűz-, környezetvédelmi és energiahatékonysági tevékenységet végez.
  • Kéményseprő mester szakmai iránymutatása mellett a tevékenysége ellátásához szükséges információk figyelembevételével építész-, épületgépész tervet, műszaki dokumentációt olvas, műszaki szituációkat értelmez.
  • Teljes körűen elvégzi az égéstermék elvezetők vonatkozásában az ellenőrzéssel, tisztítással, műszaki felülvizsgálattal, összefüggő műszaki feladatokat (sormunka tevékenység). Kéményseprőmester irányításával elvégzi az égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát.
  • Elvégzi a kéményseprőipari, és a szükséges tüzeléstechnikai méréseket.
  • Elvégzi a kéményseprő ipari tevékenység dokumentálását.
  • Célspecifikus elektronikus rendszerben történő adatrögzítést és adatfeldolgozást végez. Alapfokon szövegszerkesztő, táblázatkezelő szoftvereket, levelező rend-szereket, internetet használ.
  • Elvégzi a tüzelőberendezés égéstermék és töltet oldali tisztítását.
  • Szemrevételezéssel ellenőrzi és szükség esetén tisztítja a szellőzési rendszereket.

Kéményseprő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Kéményseprő időtartama
Óraszám: 800 óra

Kéményseprő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételét törvény írja elő az alaptörvény értelmében, melynek célja az állampolgárok egészséges és biztonságos élethez való jogá-nak, egyben az állampolgárok élet- és vagyonvédelmének biztosítása, továbbá a környe-zetvédelem és az energiahatékonyság szolgálata. Munkaerőpiaci relevanciája egyrészt a szolgáltatást kötelezővé tevő jogszabályi környezet által generált állandó feladatok meglé-te, másrészt a létszámigények kielégíthetősége körében ragadható meg.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont