Kazánkezelő (max. 12 t/h)

Ágazat megnevezése: Gépészet
Szakképesítés azonosító száma: 07133022
Szakképesítés megnevezése: Kazánkezelő (max. 12 t/h)
KEOR kód: 0713

Kazánkezelő (max. 12 t/h) képzés munkaterülete
A kazánkezelő szakember a legfeljebb 12 t/h tömegáramú, 7200 kW teljesítményt meg nem haladó ipari kazánokat és segédberendezéseiket kezeli és felügyeli. Feladata a kazán felké-szítése, indítása, folyamatos üzemeltetése, illetve a kazán által ellátott technológiai beren-dezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Munkája során ellenőrzi az üzemeltetési paramétereket. Jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtja a szükséges beavatkozást. Vezeti az előírt üzemi dokumentumokat. Informatikai ismeretei alapján képes az automatizált kazánrendszerek működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására. Ellátja a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrzését, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek ha-tósági előírás szerinti kezelését.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Használja az általa működtetett kazánok kezelési, karbantartási utasítását, olvassa és értelmezi a berendezések kapcsolási rajzát, működési vázlatát. Bemutatja a kazán szerelvényeit és műszereit. Készülék adattábla alapján értékeli a működtetett beren-dezés tulajdonságait, veszélyességét.
 • Felméri a működtetéshez szükséges anyagokat és eszközöket. Megvizsgálja a ren-delkezésére álló gyorstesztekkel a kazántápvíz keménységét, megfelelőségét. Ellen-őrzi a fűtőanyag minőségét meghatározó műszereket, vezeti az üzemi naplót. Szük-ség esetén informatikai eszközök (pl. internetes adatbázis) segítségével ellenőrzi és azonosítja a használt anyagok műszaki vagy minőségi jellemzőit.
 • Kiválasztja a napi (kezelői) karbantartáshoz szükséges eszközöket. Csövek, csősze-relvények, flexibilis csatlakozók működését, tömítését ellenőrzi, és az üzemeltetői feladatkörébe tartozó jogosultsággal intézkedik a hibaelhárítás, javítás vagy alkat-rész csere végrehajtásáról. A használati vagy üzemeltetési utasításban előírt mérté-kig ellenőrzi a szivattyúk, ventilátorok, szabályozó eszközök, valamint a tüzelőbe-rendezés és kapcsolódó rendszerének műszaki állapotát, működőképességét. Kap-csolatot tart és kommunikál műszakvezetővel, karbantartóval.
 • Felméri, ellenőrzi a működtetés reteszfeltételeinek teljesülését, a biztonságos üzembe helyezés megvalósíthatóságát. Feszültség alá helyezi az üzemi rendszereket. Ellen-őrzi a tüzelőberendezések szabályozó műszereit és készülékeit.
 • Használja a kazán műszereit, kiemelten a nyomás-, hőmérséklet és mennyiség mérő eszközöket, leolvassa, értelmezi és kiértékeli a műszerek adatait. Az adatok rögzíté-sét, naplózását az üzemben használt számítógépes adatbázisba vagy táblázatba is rögzíti.
 • Központi vezérlésű kazánrendszereknél használja az irányítópanel kezelő felületét, ellenőrzi és beállítja a működtetési lépéseket, felméri és értékeli a kijelző műszerek in-formációit. Szabályozott kazánoknál ellenőrzi, és a hatáskörébe tartozó jogosultság-gal beállítja a szabályozó rendszert működtető elektromos vagy pneumatikus segéd-energia állapotát, műszaki értékeit.
 • Ellenőrzi és üzembe helyezi az olajtüzelésű berendezések olajtároló és – melegítő be-rendezéseit. Kezeli a napi olajtartályt. Gáztüzelésű berendezések esetében ellenőrzi a központi gázellátó működését, a működéshez szükséges gáznyomást. Ellenőrzi a tü-zelőberendezések gyújtási rendszerét.
 • eltölti a kazánberendezést, ellenőrzi a kazánfolyadék szintjét. Működteti a levegőel-látó és füstgáz elvezető rendszert. Beindítja, működteti a tápvíz keringtető-, olajellá-tó-, nyomásfokozó szivattyúkat, ellenőrzi a kezelési utasítás szerinti paraméterek megfelelőségét. Naplózza az üzemindítást. Elvégzi a kazán iszapolással kapcsolatos feladatokat.
 • Végrehajtja a kazánok indítási protokollját. Alkalmazza a használt tüzelőanyag tí-pusától függő (szilárd, olaj- vagy gáztüzelésű) égető berendezésekre vonatkozó indí-tási, begyújtási szabályokat (feszültség alá helyezés, indítási biztonsági idő betartása, ventilátorok üzembe helyezése). Beindítja az égető berendezést. Ellenőrzi, beállítja és felügyeli a lángképet és láng hosszat.
 • Sikertelen üzemindítás esetén ellenőrzi a reteszfeltételeket. Folyamatosan üzemelteti a tüzelőberendezést, működteti a kapcsolódó szerelvényeket és rendszereket.
 • Folyamatosan ellenőrzi a lángképet, és elvégzi a hatáskörébe tartozó beavatkozást. Üzem közben ellenőrzi a füstgáz hőmérsékletét és összetételét, valamint a helyes gáz-levegő arányt. Használja a folyamatba épített ellenőrző eszközöket és műszere-ket.
 • Működteti a tüzelőberendezéssel összefüggő berendezéseket: rendszerre kapcsolja a kazánt. Ellenőrzi a nyomás és hőmérséklet értékeket, kazánoknál a vízszintet és a víz összetételét, keménységét.
 • Az előírásoknak megfelelő formában dokumentálja az üzem menetet, kezeli a ren-delkezésére álló informatikai eszközöket és programokat. Az üzemmenet adatait az üzemben használt számítógépes adatbázisba vagy táblázatba rögzíti. Méri és do-kumentálja az elszámolási adatokat.
 • Üzemelteti és felügyeli a munkakörébe sorolt technológiai rendszereket, ellenőrzi biztonságos működésüket. Kapcsolatot tart és szakszerűen kommunikál a nyers-anyag ellátó és a hőenergia felhasználó üzemegységekkel, biztonsági szolgálattal, műszakvezetővel. Szükség esetén értesíti az érintetteket és intézkedik a hibaelhárí-tásról.
 • Vészhelyzet, vagy tervezett leállítás esetén biztonságosan leállítja a berendezéseket, megszünteti a fűtőanyag ellátást, áramtalanít, működteti a biztonsági rendszereket.
 • Felügyeli a tüzelőanyag tároló központi tűzvédelmi rendszerét, eszközeit, berende-zéseit. Ellenőrzi az üzemben található tűzoltó eszközök használhatóságát, műszaki állapotát. Felügyeli az üzemcsarnok, kazánház stb. vészszellőztető rendszerét, el-lenőrzi és használja a gázkoncentráció mérő, vészriasztó eszközöket.
 • Az előírásoknak megfelelően kezeli a kazán működése során keletkező veszélyes hulladékokat, gondoskodik, illetve intézkedik elszállításukról.
 • Használja az egyéni védőfelszerelést. Kiválasztja az adott munkafolyamathoz szük-séges védőeszközöket.

Kazánkezelő (max. 12 t/h) képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Kazánkezelő (max. 12 t/h) időtartama
Óraszám: 200 óra

Kazánkezelő (max. 12 t/h) képzés munkaerő-piaci relevanciája
A korszerű, energetikai rendszerek, erőművek, hőenergia szolgáltatók által alkalmazott kazánok, kazánblokkok működtetése igényli a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, képességekkel rendelkező szakemberek alkalmazását. Ennek fontosságát a jogalkotó is ki-emeli azzal, hogy hatósági jogkörben előírja az ebben a körben foglalkoztatott kazánkeze-lőkre kötelező szakmai képesítés megszerzését. Ezt az iparpolitikai igényt elégíti ki az olyan, rövid utas szakmai képzés, amelyhez az iskolarendszerű, egy éves, vagy féléves képzési időhöz kötött oktatás sok, vagy felesleges és túlspecializált lenne. A képzés különö-sen alkalmas a hasonló munkaterületen dolgozók továbbképzésére, átképzésére is, új tudás és képesség megszerzésére is, ami munkaerő-piaci előnyt is jelent.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont