Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

szakképesítés
Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
Szakképesítés azonosító száma: 04884001
Szakképesítés megnevezése: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
KEOR kód: 0488

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés munkaterülete
Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan hasznosítása szerinti értékek meghatározásával foglalkozik. Az értékelt ingatlan beépíthető telek, lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan, termőföld, történeti jelentőségű (régészeti vagy műemléki védettség alatt álló) és mezőgazdasági ingatlan egyaránt lehet. Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenysége során az európai értékelési normák által meghatározott fogalmakat, módszereket, eljárásokat alkalmazva jár el. Az értékeléshez közreműködő szakértőket vonhat be. Hitelbiztosítéki értékbecslést is végezhet. Ismeri az ingatlanpiac keresleti és kínálati oldalának sajátosságait, mely alapján hasznosítási, befektetői javaslatot és kockázatelemzést készít. A megbízási feladatait, valamint azok teljesítését és eredményét teljes körűen dokumentálja. Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítői tevékenység szolgáltatási tevékenységnek minősül, melyet megkezdése előtt be kell jelenti és nyilvántartásba kell vennie az ingatlan-vállalkozás felügyeleti hatóságnak.

A képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

  • 52 341 02 OKJ azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés, vagy
  • 04164 azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés

Egészségügyi alkalmassági követelmény:
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés időtartama
Óraszám: 240 óra

A képzés munkaerő-piaci relevanciája:
Az ingatlan értékbecslések elsődleges felvevőpiaca a bank és alapkezelői szektor, ahol a jelzáloghitelek mögötti ingatlanfedezetek értékének megállapítása, illetve ezen értékek változásainak folyamatos követése az üzleti eredményeikre kiemelt hatással bíró tevékenység.
Ezen tevékenység nemzetgazdaságra gyakorolt hatásának mértékét jól illusztrálja, hogy jelenleg a lakossági jelzáloghitelek volumene a GDP 8%-ával, az üzleti célú ingatlanok mögötti hitelek szintén közel a GDP 8%-ával, míg az Ingatlanbefektetési Alapok által kezelt vagyon pedig a GDP további 4%-ával megegyező értéket képviselnek. Összességében tehát az ingatlan értékbecslők a magyar nemzetgazdaság éves össztermelésének egy ötödével azonos mértékű hitelállománnyal kapcsolatban készítenek üzleti döntéseket alapvetően befolyásoló hivatalos értékmeghatározást az erre vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelő gyakorisággal.
Mivel ma Magyarországon a jelenlegi ingatlanfedezetű hitel-állomány GDP-hez mért arányánál az uniós átlag a maga 41%-ával több mint 2,5-szer magasabb, a jövőben az ingatlan értékbecslési tevékenység nemzetgazdasági befolyása várhatóan még további jelentős növekedés előtt áll.
Ha az értékbecslések céljai közé a vállalati szektort – azaz a számviteli beszámolókhoz készült értékeléseket is belevesszük, akkor könnyen belátható, hogy az értékbecslések minősége és megbízhatósága egyáltalán nem elhanyagolható szempontok a gazdasági élet stabilitásában.

A vizsgára bocsátás feltételei
Az vizsgára bocsátás feltétele a szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Amennyiben a képzésre jelentkező rendelkezik magyar vagy európai uniós felsőoktatási intézmény által kiadott másoddiplomás ingatlanszakértő szakmérnök, ingatlanszakértő szakközgazdász, ingatlanmenedzser szakközgazdász, ingatlanmenedzser specialista szakirányú felsőfokú végzettséggel, a képző intézmény által kiállított bizonyítvány bemutatásával a képzésen való részvétel alól mentesítését kérheti, a képesítő vizsgák alól azonban felmentés nem adható.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont