Ingatlankezelő

Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
Szakképesítés azonosító száma: 10884001
Szakképesítés megnevezése: Ingatlankezelő
KEOR kód: 1088

Ingatlankezelő képzés munkaterülete
Az ingatlankezelő megbízási szerződés alapján, az ingatlan jellemzőinek ismeretében – gazdasági elemzés alapján – tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására, fejlesztésére, hasznosítására, valamint ingatlanbefektetési tanácsokat ad. Az ingatlankezelő több tudo-mányterületet érintő interdiszciplináris feladatai keretében ellátja egy ingatlan funkcionáli-san meghatározott hasznosítási, üzemeltetési és felügyeleti feladatait. A különböző funkció-jú ingatlanokhoz (irodaház, üzemcsarnok, lakóház, vegyes funkció stb.) kapcsolódó speciá-lis jogi környezetet, valamint a tulajdonosi igényeket figyelembe véve önállóan megszervezi az ingatlan problémamentes, üzemszerű, költséghatékony működésének feltételeit.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • javaslatot készít a tervszerű műszaki karbantartás folyamatára, valamint a felújítási munkálatokra; megszervezi az ezek elvégzéséhez szükséges feladatokat, együttmű-ködik a végrehajtást végző partnerekkel és felügyeli azok munkáját
 • kidolgozza és működteti az ingatlan műszaki felügyeleti rendszerét
 • felelős az ingatlan vagyonvédelmi rendszerének működéséért, az élet-, tűz- és va-gyonvédelem megszervezéséért és biztosításáért
 • kapcsolatot tart a közműszolgáltatókkal és hatóságokkal
 • tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására, fejlesztésére, hasznosítására, ingat-lanbefektetési tanácsokat ad
 • segíti az épület tulajdonosát a pénzügyi és vagyonkezelési céljai elérésében
 • közreműködik a bérlői portfólió összeállításában, a piaci szegmentálásban, bérlő-megtartási és vonzási stratégiákat dolgoz ki
 • tervezi és irányítja az ingatlan gazdálkodását
 • elszámolásokat és riportokat készít a gazdálkodás jellemzőiről
 • követi a jogszabályi változásokat és figyelemmel kíséri a műszaki (építészeti, épület-gépészeti, környezetvédelmi) fejlődést.
 • Kiértékeli az ingatlan jogi helyzetét, javaslatot készít a szükséges változtatások át-vezetésére.
 • Elemezi az adott ingatlanra vonatkozó építési jogi előírásokat és követi a változáso-kat.

Ingatlankezelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: társasházkezelő szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmény:
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Ingatlankezelő képzés időtartama
Óraszám: 240 óra

Ingatlankezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az ingatlankezelési szakképesítés munkaerő-piaci relevanciája folyamatosan növekszik, mind a lakások bérlete, illetve a létesítmény gazdálkodás területén. Az ingatlankezelés el-különül a társasházkezeléstől, mivel bérbeadási folyamatra épül. A bérbeadandó létesít-mények között növekvő arányt képez az üzlethelyiségek és irodák jogi személyek részére történő bérbeadása. Az ingatlankezelési folyamat szorosan kapcsolódik az ingatlanfejlesz-tési, illetve az ingatlan fenntartásához szükséges karbantartási, felújítási tevékenységek-hez. Egyre nagyobb igény jelentkezik a megújuló erőforrások használata, a környezetter-helés szisztematikus csökkentése iránt. Az ingatlanok gazdaságos működtetésében növek-vő szerepet kap az ingatlan IT. Jelen korunkban a hagyományos építési technológiákat felváltják a korszerű technológiák, miután az ingatlanok korszerűsége és minősége iránti igény rohamosan növekszik, amelyet az oktatásban is érvényesíteni szükséges. A technikai fejlődés viszont magával vonzza a szakismerettel rendelkezők iránti igényt, hiszen az in-gatlankezelés szakterülete interdiszciplináris, több tudományterületet átfogó ismeretanya-got követel. Az ingatlankezelés-létesítmény gazdálkodás a szolgáltatásmenedzsmentek felső kategóriáját jelenti, mivel nagyfokú szervezettséget, tervszerűséget és kidolgozott erőforrásrendszereket igényel. A rendszer hatékony működtetése szempontjából kulcsfon-tosságú, hogy a magas ingatlanértéket képviselő ingatlanok (létesítmények) kezelését szé-leskörű szakmai ismeretekkel és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek végezzék.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.
A képesítő vizsgára bocsátás feltételeként benyújtandó a vizsgázó által elkészített záródol-gozat.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont