Homlokzatépítő és –szerelő

Ágazat megnevezése: Építőipar ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 07323005
Szakképesítés megnevezése: Homlokzatépítő és –szerelő
KEOR kód: 0732

Homlokzatépítő és -szerelő képzés munkaterülete
A Homlokzatépítő és -szerelő szakember az épülethomlokzatok és más üvegezett, illetve tömör felületek vázszerkezetét szereli, beüvegezi azokat, beépíti a nyílászárókat és árnyéko-lókat, elhelyezi a szigeteléseket és a tömítéseket, valamint elvégzi a szükséges beüzemelése-ket. Ismeri a homlokzatok, függönyfalak építéséhez szükséges anyagokat, azok főbb jellem-zőit és a beépítésükhöz kapcsolódó technológiai folyamatokat. A szakképesítéssel rendelke-ző személy előkészíti a munkafolyamatot, terveket olvas, ellenőrző felmérést végez, fogad-ja, tárolja, illetve az építéshelyszínen mozgatja a beépítésre kerülő anyagokat, beszereli a kapcsolódó építőelemeket, végül lezárja a munkafolyamatot. A munkájához szükséges mé-rőeszközöket, gépeket, berendezéseket, digitális információs eszközöket szakszerűen mű-ködteti, a kéziszerszámokat, kisgépeket biztonsággal használja. Csapatban dolgozva mara-dandó, látványos szerkezeteket alkot, szívesen dolgozik magasban és a szabadban is. A homlokzatépítő és szerelő ismeri, valamint tudatosan betartja és betartatja a vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. A kivitelezés során keletkezett hul-ladékokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően szállítja, tárolja. A szakember folyamato-san képezi magát, az új megoldásokat figyelemmel kíséri, és törekszik az új technológiák el-sajátítására.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Előkészíti a végrehajtandó projektet, munkafolyamatot, tanulmányozza és elemzi a kapott tervanyagot, képes kinyerni a tervezési modellek információtartalmá t a fel-adatellátáshoz szükséges mértékben, összeállítja az árajánlatot, az ütemtervet, va-lamint kidolgozza az időbeli és a térbeli organizációt.
 • Alkalmazza és üzemelteti a vállalatirányítási és minőségbiztosítási rendszer rá vo-natkozó részét, kezeli, a benne lévő adatokat, dokumentálja az elvégzett munkát, munkatársaival folyamatosan egyeztet.
 • Előzetes felmérést végez, felméri az épületgeometriát, az eredményeket rögzíti, illet-ve továbbadható formátumba feldolgozza.
 • Értelmezi a végrehajtandó feladatot a kapott műszaki dokumentáció alapján, mű-szaki vázlatrajzot készít, építészeti és csomóponti terveket olvas, kiválasztja a kivi-telezéshez szükséges eszközöket. Átadja-átveszi a munkaterületet a megbízótól, elő-készíti a kivitelezés helyszínét a munkavégzésre.
 • Részt vesz a kivitelezési kooperációkon, munkahelyi egyeztetéseken. Folyamatosan vizsgálja a kapcsolódó társszakmák tevékenységének hatását saját munkájára az organizáció, a kivitelezési pontosság és a csomóponti kialakítás terén. Értékeli a te-herhordó tartószerkezetek elvi megfelelőségét.
 • Szakszerűen használja a munkavédelmi eszközöket, átveszi, kezeli és a helyszíni organizációnak megfelelően deponálja az építési helyszínre érkező anyagokat. Fel-iratozás, címke és konszignációs tervek alapján beazonosítja a szerkezeteket.
 • Felismeri a kiszállított, de nem megfelelő, hibás, sérült anyagokat (törött üveg, sérült profil, stb.)
 • Meghatározza, kitűzi a beépítési szinteket, síkokat, tengelyeket, az ehhez szükséges eszközöket helyesen használja. Térlátás képességével rendelkezik.
 • A kapott beépítési csomópontoknak megfelelően elhelyezi, rögzíti a rögzítő-, megfo-gó elemeket, statikai tartókat stb.
 • Beépítésre előkészíti az üzemből kiszállított szerkezeteket, beazonosítja pozíciójukat, összeálltja, összeszereli a félkész termékeket. Alkalmazza az alapvető begyakorlott szakmai fogásokat.
 • Kijelöli a megfogási helyeket a beemeléshez, elvégzi a szabályos teherkötözést. Az adott homlokzatépítési technológiának megfelelően a profilokat a beépítés helyére juttatja, azokat elhelyezi, összekapcsolja, ideiglenesen rögzíti.
 • A gyártmánytervekben szereplő módon rögzíti a profil elemeket a statikai modellnek és az előírt rögzítési sűrűségnek megfelelően.
 • Beépíti a beazonosítható nyitható elemeket a vázszerkezetbe. Beállítja a vasalatokat és a pántokat.
 • A speciális (mechatronikus) működésű nyílászárókat, nyitásérzékelővel ellátott szer-kezeteket azok kábelezésével együtt építi be.
 • A csomóponti kialakításnak megfelelő lezárásokat elhelyezi a technológiai sorrend-nek megfelelően.
 • A helyszínen kezeli, tárolja, manipulálja a vázkitöltő elemeket, azok szállító állvá-nyaival együtt. Elhelyezi a kiegészítő hőszigetelést, az üvegezést, paneleket, ideigle-nesen rögzíti, szükség esetén ragasztja őket.
 • Elvégzi a beépítés befejező munkáit (véglegesíti a hőhídmentes, külső víz- és belső párazáró falcsatlakozásokat, elvégzi a szükséges tömítéseket nedves és száraz tech-nológiákkal).
 • Elhelyezi a külső takaró elemeket, kapcsolódó szerkezetek rögzítő elemeit.
 • A keletkező hulladékot a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ke-zeli.

Homlokzatépítő és -szerelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Homlokzatépítő és -szerelő képzés időtartama
Óraszám: 300 óra

Homlokzatépítő és -szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az építőipar és ezen belül az építés helyszíni szerelés folyamatos munkaerőhiánnyal küzd, különösen a szakképzett munkaerő területén. A folyamatosan fejlődő és egyre jobban gé-pesített üzemi körülmények közötti gyártás eredményei csak akkor jelennek meg a vég-eredményben, a megvalósult épületeken, ha azok beépítését is jól képzett szakemberek átgondoltan, odafigyeléssel végzik. Az építés-szerelésben dolgozók nem megfelelő, vagy szakszerűtlen munkavégzése a közvetlenül esetükben felmerülő költségekhez képest jóval nagyobb értékű, utólag nehezen korrigálható károkat okoz, ami kihat az épület teljes üze-meltetési életciklusára. Leglényegesebb szempontként kiemelendő, hogy képzésükben ne csak a szerelés szempontjai domináljanak, hanem az alkalmazott minősített homlokzati függönyfal rendszerek működési elvei is érvényesüljenek. A képzett szakembereknek tisz-tában kell lenniük a statikai, épületszerkezeti, épületfizikai, akusztikai alapelvekkel. Külö-nösen fontos, hogy a terveket is értelmezni tudó, a helyszíni körülményekhez jól alkalmaz-kodó, az esetleges változtatások ok-okozati összefüggéseit átlátó homlokzatépítő és – szere-lők megfelelő létszámban álljanak a hazai építőipari munkaerőpiac és a későbbiekben az ingatlanvagyon üzemeltetőinek rendelkezésre.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont