Gyermekotthoni asszisztens (OKJ 54 761 01)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A029
A képzés megkezdésének feltételei: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a szociális problémák felismerésére, feltárására,
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
 • általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
 • a gyermekek motiválására,
 • segítőkész kapcsolatteremtésre,
 • konfliktusmegoldásra,
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
 • gyermekjátékok és sportszerek használatára,
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára,
 • különböző rendezvények, akciók szervezésére.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei
10559–12 Elsősegély–nyújtási feladatok
12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok
10526–12 Gyermekotthoni tevékenységek
11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499–12 Foglalkoztatás II.

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
 • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazzák továbbá 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.
 • A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, mely tartalmazzák a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.
 • “Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”
 • A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
 • Minimum 400 óra (20%–a gyakorló teremben, 80%–a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
 • A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt dokumentumokat a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54 § (2) a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsátási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.

Vizsgatevékenység: gyakorlati, írásbeli és szóbeli
A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermekellátó intézményben, gyermekcsoportokban szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.

 • Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.
 • Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 80 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.
 • A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
  • a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák és
  • a leírt alábbi feladatok
ModulszámaA modul megnevezéseGyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
10525–12A szociális ellátás általános tevékenységeiA képző intézmény által összeállított írásbeli feladat megoldása (írásbeli)
“Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
10559–12Elsősegély–nyújtási feladatokA képző intézmény által összeállított tételsorból húzott elsősegély–nyújtási feladat megoldása.
12046–16Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvekA képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási–ápolási feladat megoldása.
10523–16Gyermekfelügyelői feladatokEgy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült napló leadása.
10524–16Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatokA képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.
10526–12Gyermekotthoni tevékenységekA képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor eredményes megoldása, valamint a kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezése, szervezési feladatai.

Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam díja: 310 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 1300 óra (elm. 780 óra / gyak. 520 óra, az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)