Gát- és csatornaőr

Ágazat megnevezése: Környezetvédelem és vízügy
Szakképesítés azonosító száma: 10323024
Szakképesítés megnevezése: Gát- és csatornaőr
KEOR kód: 1032

Gát- és csatornaőr képzés munkaterülete
A gát- és csatornaőr a vízgazdálkodás területén a folyók és csatornák, vízgyűjtő területek, védművek mentén jelentkező általános napi feladatokat látja el. A megszerzett elméleti és gyakorlati tudásával ár- és belvízvédekezési feladatokat lát el. Különféle védekezési mód-szereket (pl. nyúlgátolás, bordás megtámasztás, buzgár elleni védekezés stb.) ismer és al-kalmaz. A védművek mentén található műtárgyak kezelésében, karbantartásában közre-működik. Vízkormányzási feladatokat teljesít. Szakszerűen használja a munkavégzéshez biztosított gépeket, eszközöket, anyagokat. Belvízvédekezés esetén biztonsággal használni tudja a mobil belsőégésű- vagy villamos motorral üzemelő szivattyúkat. Szükség esetén a munkabiztonsági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával szakmai irányítás mel-lett szivattyúzási feladatok ellátásában közreműködik. Részt vesz a vízminőségvédelmi kárelhárításban. Munkatevékenysége során a munkavédelmi eszközöket szakszerűen használja, a munka, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat betartja.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Beosztott munkatársainak munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatást tart.
 • Munkatársait a fenntartási és védekezési munkák során alkalmazott környezetvé-delmi előírások betartására felkészíti. Ügyel a környezet tisztaságára és megőrzi a védett természeti értékeket.
 • Nyilvántartja és használja a munkavégzéshez szükséges anyagokat
 • (üzem- és segédanyagok, szerelvények, védekezési anyagok) és berendezéseket. Be-tartja a kézi és gépi anyagmozgatás és tárolás szabályait.
 • Méri a hidrológiai adatokat, kiszámolja a vízmennyiségeket, meghatározza a mér-tékegységeket.
 • A rendelkezésre bocsátott műszaki ábrázolások, tervdokumentációk alapján munkát ellenőriz, karbantartást végez.
 • Üzemelteti és karbantartja a robbanómotoros és elektromos elven működő szi-vattyúkat, szükség esetén a kisebb javításokat elvégzi.
 • Használja a munkavégzéshez rendszeresített kéziszerszámokat és elvégzi a kar-bantartásukat.
 • Hidrometeorológiai elemeket mér hagyományos és digitális eszközökkel.
 • A mélyfekvésű, belvízzel elöntött területeket vízmentesíti szivattyúzással, vagy vízelvezetéssel.
 • Megtervezi és ellátja a belvíz-védekezési és fenntartási munkákat, irányítja a gya-korlati megvalósítást.
 • Az esettanulmányok felhasználásával a védekezési fokozatnak (I.-II.-III.) megfele-lően megtervezi a védekezési munkát.
 • Megtervezi az ár- és belvíz védekezési feladatok ellátásához az erőforrásokat, gé-peket, anyagokat, eszközöket, azok szétosztásában közreműködik.
 • Az árvízi jelenségek, illetve azok elleni védekezési, illetve beavatkozási módok alapján elhárítási tervet készít. A védekezéshez szükséges eszközök, anyagok ösz-szeállításában közreműködik.
 • Megtervezi az ár- és belvízvédekezés utáni feladatokat. A felhasznált anyagokról kimutatást készít. Gondoskodik a felhasznált anyagok utánpótlásáról.
 • Fenntartási tevékenységek, fűkaszálás, cserjeirtás során használt egyszerű gépet üzembe helyez, egyszerű beállításokat elvégez, egyszerű alkatrészt leírás alapján cserél.
 • Megtervezi az árvíz- és belvízkár-elhárítási rendszer elemeinek fenntartási mun-káit, a szükséges erőforrások, gépek, anyagok biztosításáról gondoskodik.
 • Meteorológiai, hidrológiai előre jelzési adatok alapján megtervezi a tározók, csa-tornák ürítését, vízkormányzását. Működteti a hozzájuk kapcsolódó zsilipeket, műtárgyakat, azok fenntartási és karbantartási munkáit irányítja.
 • Olajszennyezés, vízminőség romlás, és egyéb havaria károk elhárítása során, mé-réseket, kárfelmérést végez, közreműködik a kárelhárításban.
 • Az üzemeltetett létesítményekről, napi feladatokról számítógépes és/vagy papír-alapú nyilvántartást, jegyzőkönyvet, szolgálati naplót vezet.

Gát- és csatornaőr képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Gát- és csatornaőr képzés időtartama
Óraszám: 200 óra

Gát- és csatornaőr képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az elmúlt évek tapasztalatai is rámutattak arra, hogy az időjárás kiszámíthatatlan. A je-lentős csapadékok hatására bármikor előfordulhat árvíz és belvíz. A helyzet alapján igényként merül fel a vízügyi igazgatóságok, önkormányzatok, mezőgazdálkodók, közfog-lalkoztatók és egyéb gazdasági társaságok részről a védekezési tapasztalatokkal rendelke-ző szakemberek alkalmazása, akik az árvíz- és belvíz védekezések során önállóan, vagy szakmai irányítással képesek a védekezési feladatok és szükség szerint szivattyúzási, vízminőségvédelmi feladatok ellátására. Az egyre gyakrabban jelentkező aszály okozta mezőgazdasági károk enyhítésére fokozott igény jelentkezik a szükséges öntözővíz biztosí-tására vízkivétel, vízkormányzás, szivattyúzás útján. A képzés sikeres elvégzésével, na-gyobb eséllyel vehetnek részt a munkaerő-piaci keresletben, kínálatban. A képzés után a vízügyi igazgatóságokon gát-és csatornaőri, illetve segédőri állományba kerülhetnek. A képzésben résztvevők gazdasági hasznosíthatósága jelentős. Olyan területeken végeznek kárelhárítási, fenntartási, vízkormányzási munkát, mely károkozás, vízhiány esetén ko-moly anyagi veszteségeket jelent.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont