Gallyazó-daraboló

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
Szakképesítés azonosító száma: 08212001
Szakképesítés megnevezése: Gallyazó-daraboló
KEOR kód: 0821

Gallyazó-daraboló képzés munkaterülete
A Gallyazó-daraboló olyan szakember, aki az állami és magánerdőben gallyazást, darabo-lást végez. Fakitermelő vállalkozások olyan alkalmazottja, aki vágásterületen és rakodón gallyaz, darabol, szükség esetén felkészít és készletez. Kezeli és karbantartja a motorfűré-szeket. Motoros adaptereket kezel és karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műve-leteket. Csak 6-cm-nél kisebb átmérőjű fát dönthet. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat felismeri, meg tudja különböztetni azokat. Szükség esetén elvégzi a más szakképesítések feladatellátási köréhez kapcsolódóan azokat a gallyazási, darabolási mun-kákat, amelyek az egyéb szakképesítésekhez tartozó munkák elvégzésénél szükségszerűek lehetnek. (Pl. katasztrófavédelmi tevékenységekhez kapcsolódóan az utakra dőlt fák dara-bolása, eltávolítása az utakról.)

A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Megkülönbözteti a legfontosabb fafajokat levelük, hajtásuk, termésük alapján.
  • Felismeri a legfontosabb cserjefajokat levelük, hajtásuk, termésük alapján.
  • Kezeli a motorfűrészeket.
  • Kezeli a motoros adaptereket.
  • Elvégzi a fekvő fa és az állófa gallyazását.
  • Darabolást végez.
  • Elvégzi a felkészítés műveleteit.
  • Készletezi a faanyagot sarangba, illetve máglyába.
  • A munkavédelmi ismeretek betartásával kezeli a motorfűrészeket és a motoros adap-tereket.

Gallyazó-daraboló képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Gallyazó-daraboló képzés időtartama
Óraszám: 140 óra

Gallyazó-daraboló képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Gallyazó-daraboló szakképesítéssel rendelkező szakember az állami és a magánerdőgazdaságoknál motorfűrésszel történő munkavégzési tevékenységekben alkal-mazható. A szakképesítés birtokában a szakember a vágásterületen és munkapadon, ra-kodókon gallyazást, darabolás, felkészítési és készletezési munkákat képes elvégezni. A fakitermelő vállalkozások kisegítő alkalmazottja, aki motorfűrész kezeléssel, motoros adap-terek kezelésével képes a vállalkozásokban közreműködni, szükség esetén motorfűrészes munkát végezni. A Gallyazó-daraboló szakképesítés egyéb szakképesítések kiegészítője-ként kerül alkalmazásra. Számos olyan tevékenység létezik, ahol nem erdőben kell a mo-torfűrészt, esetleg a különböző motoros adaptereket használni. Mivel a motorfűrészek és a motoros adapterek használata rendkívül balesetveszélyes, az egyéb szakképesítésekben történő alkalmazása indokolt. Például katasztrófavédelemben az utakra dőlt fák darabolá-sa, faipari üzemekben az üzembe került választékok szükség szerinti darabolása, áram-szolgáltató esetében a vezetékek alatt lévő gallyak levágása, közútkezelők esetében az utakra nyúló ágak levágása, az utak mentén lévő füvek kaszálása adapteres fűrészekkel.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont