Fröccsöntő

Ágazat megnevezése: Vegyipar
Szakképesítés azonosító száma: 07223005
Szakképesítés megnevezése: Fröccsöntő
KEOR kód: 0722

Fröccsöntő képzés munkaterülete
A szakképesítéssel rendelkező részben önállóan, részben a munkahelyi vezető irányítása mellett műanyag fröccsöntéssel állít elő félkész és készterméket. Gépbeállítóként a műszak-vezető vagy vezető gépbeállító irányításával, végrehajtja a fröccsöntőgépeken a szerszám-cseréket a gyártási programnak megfelelően. Elvégzi az üzemi karbantartási utasításban le-írt ellenőrzéseket és karbantartásokat a fröccsöntőgépeken és kiegészítő berendezéseken (perifériák). Támogatást nyújt a gyártási problémák elhárításában. Operátor-/Minőségellenőrként a technológiai utasítás alapján fröccsöntőgépeket és perifériáit kezeli, üzemelteti és felügyeli, a termékeket ellenőrzi, műanyagtermékeken különböző utóművele-teket végez, csomagol (amennyiben szükséges), a termékgyártáshoz kötődő minőségbiztosí-tási adatokat digitálisan rögzíti. Napi munkája során szakszerűen ellenőrzi a korszerű, fo-lyamatirányító műszerek jelzéseit, az automatizált rendszerek, valamint az előre progra-mozott folyamatirányítású rendszerek működését. Szükség esetén megfelelő beavatkozással biztosítja a technológiák működési paramétereinek betartását. Elvégzi a hagyományos és digitális naplózási feladatokat, adatokat, adatbázisokat kezel a feladatköréhez tartozó hoz-záférési és adatbiztonsági szinten. Tevékenysége során együttműködik a termelésben dol-gozó műanyag- vagy gumiipari technikus, illetve gépész munkatársakkal. Feladata a mű-ködő termelő berendezésekhez kapcsolódó tevékenység mellett a napi és időszakos karban-tartásokon való közreműködés, a napi karbantartás, és üzembiztonság célját szolgáló ellen-őrzések és beavatkozások elvégzése. Előkészíti a nagyjavításokat, a termelő rendszer leállí-tásával, a termék kifuttatással és a szükséges mértékű tisztitással. Munkája során a vonat-kozó minőségbiztosítási, higiénés, munka- tűz-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat betartja és alkalmazza.

A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Technológiai utasítás alapján fröccsöntési alapanyag előkészítést végez. Gyártási utasítás alapján, önállóan kiválasztja a szükséges szerszámokat alapanyagokat, se-gédanyagokat. Kezeli a hatásköré-be tartozó előkészítő berendezéseket, gépeket. A gyártáshoz előírt polimerkeverékeket elkészíti.
  • Napi fröccsöntőgép- és szerszámkarbantartási feladatokat lát el. A karbantartási munkához szükséges eszközöket, szerszámokat és segédanyagokat kiválasztja. Ér-telmezi a szerelésiterveket, kapcsolási vázlatokat, folyamatábrákat. Periféria (hűtés, fűtés) berendezéseket csatlakoztat. Ellátja a gyártásközi napi infokommunikációs feladatait.
  • Részt vesz a fröccsöntési technológiák indításában és leállításában. Elvégzi a gyártó-sor indításához és leállításához szükséges lépéseket. Szerszám és színcserét végez. A fröccsöntőgép és perifériáinak üzemelését felügyeli, a gépeket kezeli. A gépsoron be-állítja a gyártáshoz szükséges paramétereket. Ellenőrzi a termék minőségét.
  • A műanyagtermékeken különböző utóműveletek végez és terméket csomagol (amennyiben szükséges). Felügyeli a gyártási folyamatokat, technológiákat.
  • Előkészíti a fröccsöntési alapanyagot/ terméket/ szerszámot raktározásra. Kezeli a hatásköré-be tartozó anyagmozgató berendezéseket, gépeket.
  • Minőségbiztosítási, ellenőrzési dokumentumokat vezet. Hibajelenségeket megállapít, és hibajelentést tesz. Technológia változtatás esetén rögzíti, dokumentálja a változ-tatott és az új technológiát.
  • Betanítás után, közreműködik a minőségirányítási rendszerek zavartalan működé-sében. Közreműködik termelési veszteségcsökkentésben.
  • A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek megfelelően alakítja ki. Használja a munkáltató által biztosított egyéni védőfelszereléseket.

Fröccsöntő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Fröccsöntő képzés időtartama
Óraszám: 160 óra

Fröccsöntő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A műanyag-feldolgozás dinamikusan fejlődő iparág, amely létjogosultságát annak kö-szönheti, hogy napjainkban elvárt igény, hogy a szerkezeti anyagok egyre különlegesebb tulajdonságokkal rendelkezzenek. A műszaki polimerek, kompozit anyagok megjelentek az élet majd minden területén pl.: autóipar, építőipar, csomagolóipar. A fröccsöntés a leg-jelentősebb műanyagfeldolgozó eljárás. A műszaki cikkek gyártása megköveteli a nagy pontosságot, reprodukálhatóságot, termelékenységet, ami új kihívás elé állítja a műanyag-ipar képviselőit. Ennek köszönhetően egyre nagyobb a kereslet a szakképzet fröccsöntőgép-kezelők/-beállítók iránt, akik tudásuknak és tapasztalataiknak köszönhetően nagy hatékonysággal képesek üzemeltetni a műanyagipari gyártósori fröccsgépeket. A műanyag-feldolgozó iparágra jellemző a nagyfokú digitalizáltság igénye.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont