Fegyveres biztonsági őr

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
Szakképesítés azonosító száma: 10324022
Szakképesítés megnevezése: Fegyveres biztonsági őr
KEOR kód: 1032

Fegyveres biztonsági őr képzés képzés munkaterülete
A Fegyveres biztonsági őr a vonatkozó jogszabályokban előírtak alapján az őrzésre kijelölt objektumokban, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen őr-járőr és készenléti kivonuló szolgálatot lát el, hajt végre. Az objektum területére személyeket és szállítmányokat be és kiléptet, ellenőrzi a belépésre jelentkezők ruházatát, csomagjait, járműveit, kezeli a biztonságtechnikai rendszereket, hírközlő eszközöket. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a rendőrségnek átadja. Szállítmány- és személyőrzési és kísérési, szolgálatot lát el külön utasítás alapján. Intézkedése során indokolt esetben, a törvényben előírt módon kényszerítő eszközeit alkalmazhatja. Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési, elsősegély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról jelentést tesz, jelentést ír. A szolgálatot a hierarchikus szervezetekre jellemzően, illetve a Fegyveres Biztonsági Őrség Szolgálati Szabályzatában meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Feladatai hatékony és eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan fejleszti. Jogszabályokban és munkahelyi szabályzókban rögzített módon együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a kötelezett képviselőivel. Végrehajtja a megerősített szolgálati feladatokat, – megelőző- fokozott- és teljes készenlét – illetve minősített időszakban a rendőrség, vagy honvédség alárendeltségében tevékenykedik. Intézkedései során alkalmazza a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket, módszertani ajánlásokat. Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Az őrzésre kijelölt létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen őr-járőr és készenléti kivonuló szolgálatot lát el.
 • A kötelezett által meghatározott tartalmú szolgálati utasítás alapján az ellenőrzéshez rendszeresített biztonságtechnikai eszközök alkalmazásával az őrzött létesítménybe történő be- és kiléptetést a személyek azonosításával, csomagjuk és/vagy gépjárművek átvizsgálásával, valamint a helyszínen tartózkodó személyek védelmére végzi.
 • A hatóság egyidejű értesítése mellett a számára meghatározott szolgálati helyen bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a hatóság kiérkezéséig visszatartja és a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetéséhez használt, vagy azzal összefügésbe hozható, a helyszíni intézkedés során az elkövetőnél megtalált, támadásra alkalmas eszközt, eszközöket, tárgyi bizonyítékokat elveszi, a kiérkező hatósági személynek átadja.
 • Pénz- és értékszállítást végez, szállítmányt és személyt kísér, őriz.
 • Intézkedése során indokolt esetben, a törvényben előírt módon kényszerítő eszközeit alkalmazza.
 • Feladatai eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan fejleszti.
 • Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési, első segély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez.
 • Megakadályozza az őrzésére-védelmére bízott objektummal kapcsolatos
 • rendkívüli események bekövetkezését, szükség esetén intézkedik azok felszámolása iránt.
 • Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról szóban vagy írásban jelentést tesz.
 • A szolgálatot a hierarchikus szervezetekre jellemzően meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a kapcsolódó szolgálati okmányokat, alkalmazza a szolgálati okmányok dokumentálása eszközeit és módszereit.
 • Üzemelteti és kezeli a telepített és kézi biztonságtechnikai berendezéseket, hírközlő eszközöket.
 • Szolgálati feladatainak ellátása során szükség szerint tájékoztatja a vele érintkezésbe lépő vagy intézkedés alá vont személyeket az általa bevezetett intézkedés indokairól, felhatalmazásáról.
 • Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli. Feladatának ellátása során érthetően fejezi ki magát szóban és írásban, valamint mások kommunikációját megfelelő módon értelmezi.

Fegyveres biztonsági őr képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Fegyveres biztonsági őr képzés időtartama
Óraszám: 250 óra

Fegyveres biztonsági őr képzés munkaerő-piaci relevanciája
A kiemelt létesítmények vagy tevékenységek törvényben szabályozott, magasabb védelmi szintet biztosító fegyveres biztonsági őr szakképesítés alkalmazási területe az elmúlt 10 évben folyamatosan nőtt, a különféle állami szervek által létrehozott őrségek folyamatos munkaerő-hiánnyal küzdenek. A végzettséget megszerző fegyveres biztonsági őrök egy magasabb szintű, de stabilnak tekinthető munkahely reményében szívesen szerzik meg a képesítést az elmúlt évek tapasztalatai szerint.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Lőgyakorlat sikeres végrehajtása, amiről a képző intézmény tanúsítványt állít ki. A lőgyakorlat leírása:
1. Rövid lőfegyveres (maroklőfegyver/pisztoly) lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 20 mp alatt egy 20 m-re lévő anatómiai szembefutó célra 4, majd tárcsere után egy 10 m-re lévő anatómiai szembefutó célra 3 lövés leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtatja.
2. Hosszú lőfegyveres (gépkarabély) lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 30 mp alatt egy 50 m-re lévő anatómiai szembefutó, egy 30 m-re és egy 20 m-re lévő anatómiai szembefutó célra – két tárba tárazott 5-5 lőszerrel – 10 egyeslövés tárcserével történő leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtathatja.
A lőgyakorlat feladatai akkor eredményesek, ha a vizsgázó által mindkét feladattípusban leadott lövésekből valamennyi célban van legalább egy találat és a célok – életfontosságú szerveket jelképező – piros mezőiben nincs találat.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlati)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont