Falusi turizmus szolgáltató

Ágazat megnevezése: Turizmus – vendéglátás
Szakképesítés azonosító száma: 10133007
Szakképesítés megnevezése: Falusi turizmus szolgáltató
KEOR kód: 1013

Falusi turizmus szolgáltató képzés munkaterülete
A falusi turisztikai vonzerő megléte mellett kialakítja a fogadóképesség tárgyi feltételrend-szerét, a tájegységre jellemző berendezéssel felszereli és működteti a vendéglátóhelyet. En-nek keretében fogadja a vendégeket, igény szerint gondoskodik ellátásukról. Rendelkezik minden olyan információval, amely a falusi turizmusban résztvevők minőségi időtöltését elősegíti: programlehetőséget ajánl, szervez, gasztronómiai élményeket nyújt. Képes bemu-tatni tevékenységén keresztül a falusi életformát, megismerteti vendégeivel a vidék flóráját és faunáját. Biztosítani tudja szolgáltatásain keresztül a sport és szórakozási lehetőségek igénybevételét, a népi kismesterségek, népszokások, a hagyományos népi kézműves mester-ségek megismerését. Tevékenységét fő vagy kiegészítő foglalkozásként végezheti, vállalko-zóként illetve adószámos magánszemélyként is. Színvonalas, a vendéglátás-turizmus ága-zatra jellemző sztenderdek betartása mellett eredményes gazdálkodást képes folytatni.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Megvizsgálja a falusi turizmus, a falusi szálláshely indítás feltételeit, a helyben ki-építhető lehetőségeket: (falusi udvar, állatbemutató, ökoturizmus, falusi gazdálko-dás lehetősége, gasztronómiai témák köré szerveződő események megléte).
 • A gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi turizmus fejlesztéséhez kapcso-lódó információkat gyűjti, felhasznál, pályázatokat előkészít és készít/készíttet.
 • A tájegységre jellemző hagyományos képhez építészetileg illeszkedő falusi vendéglá-tóhelyet, szálláshelyet alakít ki, vendéglátóhelyét a tájegységre jellemzően berendezi, felszereli.(bútorok, függönyök, terítők, párnák, szőnyegek)
 • Működteti a falusi szálláshelyet, fogadja a vendégeket, ellátásukról gondoskodik, el-végzi a vendégfogadással kapcsolatos adminisztrációt, – szerződéseket, megállapo-dásokat, számlákat, egyéb okmányokat tölt ki.
 • Tájékozódik és tájékoztatást nyújt a helyi és a tájegység programlehetőségeiről, táj-egységnek megfelelő programokat szervez. Beszerez speciális regionális, térségi, he-lyi turisztikai információs anyagokat, kiadványokat és térképeket.
 • Gasztronómiai élményt nyújt, tájjellegű ételeket, hidegcsomagot, piknik kosarat, he-lyi termékeket készít és kínál.
 • Háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, ház-körüli rend biztosítása) végez, takarít, tisztít, fertőtlenít, textíliákat mos.
 • Összehangolja a konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását, árubeszerzést végez, – készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilván-tart.
 • Extra szolgáltatásokat szervez (grillezési lehetőség, szabad téri sütőfőző lehetőség, szabadtéri étkezés) gondoskodik az eszközök folyamatos karbantartásáról.
 • Családbarát és gyermekbarát szolgáltatásokat nyújt. Gyermekágyat, etetőszéket, udvari és szobai játékokat biztosít.
 • Biztosítja a házi és haszonállatok tartásának bemutatását, kisállatsimogatást.
 • Tanya vagy bio gazdaságot működtet, és szükség esetén bemutatja azt a vendégek-nek, termények felhasználását előkészíti, házi feldolgozását elvégzi.
 • Szabadtéri sportokhoz eszközöket biztosít, igény esetén szabadidős sportokat szer-vez ollaslabda, íjászkodás, ping-pong)
 • Vidéki-falusi aktív turizmushoz kapcsolódó eszközök kölcsönözését megszervezi, karban tartja (kerékpár, csónak, horgász felszerelés, lovas felszerelés.
 • Tanácsot ad az általa biztosított relaxációs eszközök működéséhez (medence, dézsa-fürdő, szauna).
 • A népi kismesterségeket, népszokásokat, a hagyományos népi kézműves mestersé-gek egyszerű fogásait bemutatja, vagy bemutatásukat megszervezi (kosárfonás, csuhéfonás)
 • Lehetőséget biztosít az idénynek megfelelő, a falusi élethez és agrár munkakultúrá-hoz kapcsolódó tevékenységekbe való bekapcsolódáshoz (szüretelés, egyszerű pin-ceműveletek, aratás, kaszálás).
 • Energia és víztakarékos eszközöket, technológiákat használ.

Falusi turizmus szolgáltató képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Falusi turizmus szolgáltató képzés időtartama
Óraszám: 200 óra

Falusi turizmus szolgáltató képzés munkaerő-piaci relevanciája
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás terüle-tén belül a falusi vendéglátásban a turizmus e területén a falusi élethez kapcsolódó turisz-tikai szolgáltató tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen jelenleg is több ezer ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működik. A vidékfejlesztés egyik fontos területe a vidéki turizmus, amelynek eredményeként országunkban egyre több olyan vállalkozás működik, ahol a működtető a saját egyéni boldogulása, biztonságosabb megélhetésének megteremtése mellett a falvak életminőségének emelését, a vidéki élet nép-szerűsítését tűzte ki célul. Befolyásolja a szakterület népszerűségét a lakosság érdeklődésé-nek növekedése a természet közeli elfoglaltságok, az egészséges életmód, az aktív, de nyu-godt környezetben való regenerálódás iránt, amihez szorosan kapcsolódik a házi körül-mények között készült nyersanyagok, bio ételek és italok fogyasztása. Az emberek a csalá-di körülmények között működő falusi turizmusban látják biztosítottnak az egyéni bánás-módra, személyes szolgáltatásra szóló igényük kielégítését, és szívesen ismerkednek meg a vidék, a tájegység kulturális örökségével, népszokásaival, a kézműves kismesterségekkel és a népművészeti hagyományokkal. A hazai és a világturizmus területén megfigyelhető irányzatok azt támasztják alá, hogy a jövőben a falusi turizmus népszerűsége a hazai és világturizmusban megfigyelhető trendek alapján tovább fog nőni, és ezért egyre inkább szükséges a fogadóképesség szolgáltatói oldalnak a megerősítése, a turizmusban szolgálta-tást nyújtó emberek ismereteinek bővítése.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont