Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó

Szakképesítés azonosító száma: 07323004
Ágazat megnevezése: Építőipar
A szakképesítés megnevezése: Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
KEOR kód: 0732

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzés munkaterülete
Egy képzett Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó szakember önállóan és csoportmunkában is képes újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezéseinek és azok tartozékainak szakszerű, a vonatkozó szabványoknak és a beépítésre kiválasztott szerkezetekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelő építésére, szerelésére. A használatban lévő vagy újból használatba kerülő égéstermék-elvezető berendezéseken a szakember elvégzi a szükséges karbantartási, javítási munkálatokat, azok átépítését, béléscsövezését, utólagos belső vakolását, a szerelt égéstermék-elvezető berendezések újbóli hőszigetelését, keményhéjalását, rögzítéseinek megerősítését, a tisztítási-, ellenőrzési feltételek előírások szerinti kialakítását, valamint az ehhez szükséges szerkezetek (kéményseprőjárda, korlát, lépcső) kiválasztását, telepítését. A szakember a munkálataihoz építészeti és épületgépészeti terveket olvas és értelmez, illetve egyeztet a közreműködő szakemberekkel. Munkája során számítógépet használ, elvégzi a szükséges adminisztratív teendőket, valamint kiemelt figyelmet fordít a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartására.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

  • Olvassa és értelmezi az építészeti- és épületgépészeti terveket, a kéményseprő-ipari tanúsítványokat, nyilatkozatokat. Vázrajzot, tetőalaprajzot készít, értelmezi az égéstermék-elvezetők hő- és áramlástechnikai méretezését
  • Anyagigényt, költségvetési kiírást állít össze, szerződést, kivitelezői nyilatkozatot készít.
  • Adminisztratív tevékenységeit (árajánlat, nyilatkozatok készítése stb.) számítógép segítségével végzi, szövegszerkesztő, táblázatkezelő szoftvereket, levelező- és böngészőprogramokat, számítógépes perifériákat alapszinten használ.
  • Munkaterületén kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit. Baleset esetén szakszerűen intézkedik a sérült ellátásával és a további balesetveszély elhárításával kapcsolatban
  • Alkalmazza munkavégzése során az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó hatályos, és a korábban hatályban volt jogi- és műszaki szabályozásokat, szabványokat.
  • Égéstermék-elvezetőket, égési levegő ellátó rendszereket épít, szerel, karbantart, bont. Szakszerűen használja a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, műszereket, mérőeszközöket

A képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges, (foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat)
• Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Az égéstermék-elvezetés ellenőrzésének, tisztításának, vagy építésének, szerelésének, javításának területén végzett, igazolt 2 éves gyakorlat

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó képzés időtartama
Minimális óraszám: 300
Maximális óraszám: 400

A képzés munkaerő-piaci relevanciája
A korszerű tüzelőberendezések fejlesztésével párhuzamosan a kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések kialakítása, anyagminősége, műszaki megoldása is rendkívül gyors fejlődésen ment keresztül. A hagyományos kémények nem alkalmasak a korszerű tüzelőberendezések égéstermékének biztonságos elvezetésére. Ennek következtében olyan szakemberekre van szükség, akik biztonsággal képesek megválasztani a különböző működési elvű tüzelőberendezések telepítendő égéstermék-elvezető berendezéseket. A képzett szakember ismeri a vonatkozó műszaki szabályozási előírásokat, szabványokat, technológiai utasításokat. Az égéstermék-elvezető berendezések hibás működése üzemzavart, tűz- és balesetveszélyt, szélsőséges esetben halálos mérgezést is okozhat, ezért rendkívül fontos, hogy ezeknek a berendezéseknek telepítését, korszerűsítését, javítását megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező szakemberek végezzék. Épületállományunk sokasága miatt növekvő munkaerőpiaci igény alapján és a fentiekben megfogalmazott változó technológiai környezetnek való megfelelés miatt új szakemberek képzése, és a meglévők továbbképzése indokolt ezen a szakterületen.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli vizsga és Projektfeladat
Vizsga:Helyszín: akkreditált vizsgaközpont