Belovagló

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 08115001
Szakképesítés megnevezése: Belovagló
KEOR kód: 0811

Belovagló képzés munkaterülete
A belovagló legfőbb feladata a lovak kiképzése és továbbképzése, korrigálása és bemutatása a díjlovaglásban könnyű/közép osztályú, díjugratásban stílus, valamint lovastusa szakág kezdő képzettségi szintjéig. A rábízott lovak képzési céljának szemelőtt tartásával, az eti-kai, állategészségügyi és szakmai szempontok figyelembevételével szervezi meg és hajtja végre a lovak mozgatását. Feladatköréhez tartozik a lovak futószáras, illetve nyereg alatti bemelegítése és előlovaglása, jártatása, felvezetése. A munkájához szükséges eszközöket jól ismeri, szakszerűen használja és karbantartja. Kezdő lovasok futószáras és lovardai oktatá-sát el tudja látni, valamint lovastúrák vezetésére és pályaépítői segéd feladat végzésére is alkalmas. A munka- és balesetvédelmi előírásokat betartja.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Munkája során alkalmazza az idomító skálát.
 • Elvégzi a csikó szerszámhoz szoktatását, megtanítja neki a futószáras munkát. Fe-lül a nyers csikóra.
 • Felkészíti a lovat az alapkiképzésnek megfelelő szintű feladatok korrekt végrehajtá-sára.
 • Felméri a ló képességét, tehetségét és ennek megfelelően képzi tovább. Értelmezi az adott lóról szerzett tapasztalatait.
 • Bemutatja a lovat felvezetve (pl. sajátteljesítmény vizsgálat, aukció), futószáron „L/M” szintű díjlovas programban, díjugrató „stílus” pályán és terepmunka során.
 • Segít a ló értékesítésében.
 • Felméri a rábízott ló aktuális fizikai és mentális állapotát, és ennek megfelelően foly-tatja a kiképzői munkát.
 • Előkészíti, felvezeti, bemelegíti és lejártatja a lovat más számára szükség szerint.
 • Kezdő lovasokat oktat futószáron és szabadon lovaglás során. Szaknyelv használa-tával és megfelelő ló kiválasztásával végzi az oktatást.
 • Lovasokat kísér tereplovagláson.
 • Észleli a sérüléseket és felismeri az egészségestől eltérő állapotokat.
 • Elsősegélyt nyújt, szükség szerint értesíti az állatorvost.
 • A lóval kapcsolatos információkat, a szaknyelv használatával osztja meg az arra il-letékes személyekkel (pl.: felettes, állatorvos, patkolókovács, másik lovas, tulajdo-nos).
 • Észleli a sérüléseket és felismeri az egészségestől eltérő állapotokat. Elsősegélyt nyújt, szükség szerint értesíti az állatorvost. A lóval kapcsolatos információkat, a szaknyelv használatával osztja meg az arra illetékes személyekkel (pl.: felettes, ál-latorvos, patkolókovács, másik lovas, tulajdonos).
 • Tisztában van a rábízott ló tartástechnológiájával és szakszerűen végzi el és/vagy végezteti a lovásszal a takarmányozásukat. Szakágnak és edzésidőszakoknak meg-felelően takarmányoz. Ismeretei birtokában javaslatot tesz a tartástechnológiai és takarmányozási programokhoz, az esetleges változtatásokkal kapcsolatban.
 • Felügyeli az etetési, takarítási, lóápolási, karámozási, jártatógépes feladatokat.
 • Szakszerűen használja a lófelszereléseket, ellenőrzi állapotukat. A mindenkori fel-adatnak megfelelően választja ki a felszerelést és használja azt.
 • Felhasználói szinten kezeli az informatikai eszközöket és az internetet.
 • Munkája során betartja a balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
 • Ismeri a lovaglás hazai és nemzetközi fejlődését.
 • Az általa képzett ló előre haladása során javaslatot tesz a ló sportbéli alkalmazásá-ra és esetleges tovább tenyésztésére.

Belovagló képzés megkezdésének feltételei
Szakmai előképzettség: gazda 4 0811 17 04, lovász, vagy lótenyésztő szakirány; OKJ 35 81301
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Belovagló képzés időtartama
Óraszám: 640 óra

Belovagló képzés munkaerő-piaci relevanciája
A tenyésztői munka eredményeként megszülető csikók úgy válnak az értékesítéshez piac-képessé, ha kiképzésük megfelelően történik. Ez a hozzáadott érték csak jól képzett, szak-mailag felkészült belovaglók munkájának eredménye lehet. A csikóban rejlő képességeket, lehetőségeket helyesen felismerő és az azokat megfelelően kibontakoztatni tudó szakembe-rekre van igény, mert kb. kétéves képzés után válik eladhatóvá egy ló. Ezt a munkát hiva-tott elvégezni a belovagló, hiszen a lótenyésztő, illetve a leendő tulajdonos a legtöbb eset-ben nem bír a szükséges tudással. De a belovagló munkájára számítanak a versenyzők is lovaik továbbképzése során, vagy azok, akiknek az „elrontott” lovait korrigálni kell. A belovagló munkája nem megkerülhető. A piaci igények egyre inkább a minél magasabban képzett belovaglók irányába mutatnak. Egy sokra hivatott ló tehetséges, képzett belovagló keze alatt egészen más szintre jut, és más áron cserél gazdát, képzés nélkül ez nem való-sulhat meg. A mai viszonyok között képzetlen lóra nincs kereslet.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont